QUERCUS Global Balanced

Porównaj z:

na dzień 21/10/2021

Wartość j.u.

154,49 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień -0,21%
1 miesiąc 1,77%
3 miesiące 1,85%
6 miesięcy 4,36%
YTD 7,47%
1 rok 10,98%
3 lata -
5 lat -
Od pierwszej wyceny
28/12/2018
23,52%
PLN
PLN
%
%

Parametry funduszu/subfunduszu

Początek działalności 
28/12/2018
Zarządzający 
Piotr Miliński
Sebastian Buczek
Typ subfunduszu 
absolutnego zwrotu konserwatywny
Udział akcji w protfelu 
0-100%
Benchmark 
brak
Opłata za zarządzanie 
2,5% + 10% ponad 0% (maks. 1%)
Maksymalna opłata dystrybucyjna 
2.8%
Minimalna pierwsza wpłata 
20.000 PLN
Profil ryzyka i zysku 
1
2
3
4
Dokumenty 
Karta Subfunduszu Pobierz
Komentarz Zarządzającego Pobierz
Kluczowe Informacje dla Inwestorów Pobierz
Tabela opłat Pobierz
Prospekt informacyjny Pobierz
Sprawozdanie finansowe Pobierz
Opis funduszu 

Produkt o charakterze funduszu mieszanego. Subfundusz o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka.

Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Zarządzający nie gwarantują osiągania dodatnich stóp zwrotu, jednak stosują ścisłą kontrolę ryzyka, która może pozwolić na ograniczenie strat w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków rynkowych.

Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy poszczególne klasy aktywów oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu.

Zarządzający subfunduszem preferują następujące klasy aktywów:
• polskie i zagraniczne akcje oraz instrumenty pochodne na indeksy,
• surowce, ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej i złota,
• polskie i zagraniczne obligacje skarbowe,
• obligacje korporacyjne,
• kontrakty futures na waluty.

Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na szybkie dostosowanie alokacji do aktualnych warunków rynkowych. Wykorzystanie aktywów o ujemnej korelacji z rynkiem akcji pozwala na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.
Subfundusz nie posiada benchmarku.           

 

 

Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.qtfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, lub Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki, lub Republikę Federalną Niemiec. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.qtfi.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.