QUERCUS Global Growth

Porównaj z:

na dzień 28/01/2020

Wartość j.u.

112,01 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień 0,69%
1 miesiąc 4,24%
3 miesiące 9,04%
6 miesięcy 12,09%
YTD 4,72%
1 rok 22,04%
3 lata -
5 lat -
Od pierwszej wyceny
30/05/2017
12,01%
PLN
PLN
%
%

Parametry funduszu/subfunduszu

Początek działalności 
30/05/2017
Zarządzający 
Arkadiusz Bebel
Typ subfunduszu 
akcyjny
Udział akcji w protfelu 
50-100%
Benchmark 
MSCI World Index
Opłata za zarządzanie 
3% + 20% ponad benchmark (maks. 0,5%)
Maksymalna opłata dystrybucyjna 
3,3%
Minimalna pierwsza wpłata 
20.000 PLN
Profil ryzyka i zysku 
1
2
3
4
5
Dokumenty 
Karta subfunduszu Pobierz
Kluczowe Informacje dla Inwestorów Pobierz
Tabela opłat Pobierz
Prospekt informacyjny Pobierz
Sprawozdanie finansowe Pobierz
Opis funduszu 

Produkt akcyjny. Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długoterminowym horyzoncie czasowym, wyższy niż w przypadku indeksu MSCI World Index.

Subfundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wyższym nawet niż w przypadku klasycznych funduszy akcji.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na rynkach zagranicznych. Chcemy przeważać akcje spółek nowych technologii.

Udział akcji wynosi od 50% do 100% aktywów subfunduszu.

Warto podkreślić, że subfundusz może być zarządzany bardziej agresywnie, ale też bardziej elastycznie niż klasyczne fundusze akcji.

Subfundusz może być wykorzystywany do osiągania wysokich stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora.

Z inwestycją w subfundusz związane jest ryzyko walutowe, gdyż większość pozycji denominowana jest w dolarze lub euro.

Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.qtfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Zaprezentowany wynik Subfunduszu obejmuje okres bezpośrednio po utworzeniu Subfunduszu, w którym struktura portfela inwestycyjnego była dostosowywana do wymagań określonych w ustawie i statucie. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.qtfi.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.