QUERCUS Stabilny

Porównaj z:

na dzień 19/01/2022

Wartość j.u.

124,86 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień -0,18%
1 miesiąc 0,00%
3 miesiące -5,03%
6 miesięcy -3,40%
YTD 0,61%
1 rok 5,41%
3 lata 23,66%
5 lat 4,28%
Od pierwszej wyceny
30/10/2013
24,86%
PLN
PLN
%
%

Parametry funduszu/subfunduszu

Początek działalności 
30/10/2013
Zarządzający 
Bartłomiej Cendecki
Typ subfunduszu 
absolute return
Udział akcji w protfelu 
0-50%
Benchmark 
brak
Opłata za zarządzanie 
2,0% + 10% ponad 0% (maks. 1%)
Maksymalna opłata dystrybucyjna 
2.5%
Minimalna pierwsza wpłata 
20.000 PLN
Profil ryzyka i zysku 
1
2
3
4
Dokumenty 
Karta subfunduszu Pobierz
Komentarz Zarządzającego Pobierz
Kluczowe Informacje dla Inwestorów Pobierz
Tabela opłat Pobierz
Prospekt informacyjny Pobierz
Sprawozdanie finansowe Pobierz
Rating AOL 09-2017 Pobierz
Rating AOL 05-2016 Pobierz
Rating AOL 06-2015 Pobierz
Opis funduszu 

Produkt typu absolute return. Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym bez względu na koniunkturę rynkową. Stopa zwrotu nie powinna być wysoko skorelowana z indeksami giełdowymi, w tym z WIG. Subfundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne na indeksy giełdowe w celu zabezpieczania części lub całości pozycji akcyjnych portfela.

Subfundusz charakteryzuje się średnim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Produkt ten jest odpowiedni dla Inwestorów, którzy chcieliby uzyskiwać zyski w ujęciu nominalnym, zgadzając się jednocześnie na pewne ryzyko inwestowania części środków w akcje.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków zarówno w akcje (od 0 do 50% aktywów), jak i instrumenty dłużne (od 0 do 100%), zarówno skarbowe, jak i nie-skarbowe. Ryzyko związane z akcjami możemy częściowo lub w całości zabezpieczać dzięki instrumentom pochodnym.

Udział akcji będzie uzależniony od selekcji spółek na bazie analizy fundamentalnej. Spółek będziemy poszukiwać zarówno na GPW w Warszawie, giełdach Nowej Europy oraz innych rynkach zagranicznych.

Warto podkreślić, że naszym celem jest, aby subfundusz charakteryzował się lepszymi parametrami opisującymi relację zysku do ryzyka, niż klasyczne fundusze stabilnego wzrostu.

Nagranie ze spotkania z cyklu „ Spotkanie z Zarządzającym” w dniu 02/11/2021

 

Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.qtfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane wyniki za rok 2013 zostały osiągnięte m.in. bezpośrednio po utworzeniu Subfunduszu, w okresie budowania portfela inwestycyjnego. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.qtfi.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.