2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 09-06-2020

Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA   
Projekty uchwał na ZWZA   
Pełnomocnictwo ZWZA   
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów   

Transmisja on-line z przebiegu Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu

Sprawozdanie finansowe QUERCUS Parasolowy SFIO za rok obrotowy 2019   
Sprawozdanie finansowe QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2019    
Sprawozdanie finansowe QUERCUS Global Balanced Plus FIZ za rok obrotowy 2019   
Sprawozdanie finansowe QUERCUS Multistrategy FIZ za rok obrotowy 2019    
Sprawozdanie finansowe Private Equity Multifund FIZ za rok obrotowy 2019    
Sprawozdanie finansowe Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2019 (zawarte w Raporcie Rocznym za rok 2019)   
Sprawozdanie Zarządu z działalności Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2019 (zawarte w Raporcie Rocznym za rok 2019) 
Propozycja Zarządu Quercus TFI S.A. odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2019     
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2019, w tym oceny przewidziane w zbiorach zasad ładu korporacyjnego   
Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia   

Przebieg Walnego Zgromadzenia
Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem
Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy 
Uchwały podjęte przez ZWZ Quercus TFI S.A.   

Nagranie WZA