Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe

2021

2020

2019

20182017201620152014201320122011 20102009 2008

Rentowność sprzedaży
zysk (strata) netto / przychody netto ze sprzedaży

30,5%28,4%32,1%-11,9%28,6% 29,0% 31,9% 30,2% 31,8%28,2%26,0% 23,7% -21,9% -303,6%

Wskaźnik bieżącej płynności
aktywa bieżące¹ / zobowiązania bieżące²

1,30%7,812,43,94,4 4,3 4,6 5,6 2,84,15,6  2,4 4,2 11,9

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem

54,3%33,5%27,8%36,3% 22,2% 22,0% 23,0% 17,1% 32,5%21,3%15,7% 35,5%  17,7%  6,3%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk (strata) netto / aktywa ogółem

12,8%19,9%22,9%-15,5%50,7% 47,7% 49,0% 54,1% 48,1%37,7%42,8% 35,3% -13,3% -36,2%

1) Aktywa bieżące = Aktywa obrotowe - należności długoterminowe    
2) Zobowiązania bieżące = zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe