Struktura akcjonariatu

Ostatnia aktualizacja danych na dzień 14 lipca 2020 r.

Wykaz akcjonariuszy Spółki, uwzględniający akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki, ustalony na podstawie zawiadomień otrzymanych na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, zawiadomień otrzymanych na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz zawiadomień (powiadomień) otrzymanych na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, został przedstawiony poniżej. Informacje o otrzymanych zawiadomieniach zostały uprzednio upublicznione w formie raportów bieżących.


 

imię i nazwisko akcjonariusza

Liczba

akcji

Wartość nominalna akcji

Liczba

głosów

Udział % w kapitale zakładowym

Udział % w liczbie głosów

Data otrzymania zawiadomienia

Sebastian Buczek  
6 714 315 671 431,50 6 714 31510,08%10,08%2015-08-31
Sebastian Buczek 
 +17 300+1 730,00+17 300+0,03%* +0,03%* 2016-05-20
Sebastian Buczek - razem6 731 615*673 161,50*6 731 615*10,11%*10,11%*n.d.*
Anna Buczek 4 260 000 426 000,00 4 260 000 6,39% 6,39% 2015-08-31
Jakub Głowacki 6 761 742 676 174,20 6 761 74210,15%10,15%2014-12-12
Jakub Głowacki
spółka komandytowa
 5 957 912 595 791,205 957 912 8,94% 8,94%2014-12-12
Nationale-Nederlanden OFE  4 773 710477 371,004 773 710 6,72% 6,72% 2013-11-12
Q1 FIZ 6 655 000665 500,006 655 00 9,99%  9,99%  2015-05-06
Q1 FIZ -620 929 -62 092,90 -620 929 -1,03%*-1,03%* 2017-06-29
Q1 FIZ+80 000+8 000,00+80 000+0,14%*+0,14%*2018-05-10
Q1 FIZ+200 000+20 000,00+200 000+0,35%*+0,35%*2018-05-23
Q1 FIZ-470 586-47 058,60-470 586-0,82%-0,82%
2020-07-14
Q1 FIZ - razem
5 843 485*584 348,50*5 843 485*8,63%*8,63%* n.d.*

* obliczenia własne Quercus TFI S.A., według stanu na dzień otrzymania zawiadomienia

W latach 2014-2017 oraz w roku 2020 Spółka przeprowadzała skup akcji własnych. Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% akcji Spółki mogli zbyć akcje w ramach programu skupu akcji własnych, natomiast obowiązek przekazania w/w zawiadomień mógł nie powstać. Akcje własne nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych były umarzane, co obniżało ogólną liczbę akcji Spółki.

Stan na dzień 22 listopada 2017 r.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 57 273 781 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, w tym:
1)--- 19 615 164 akcje na okaziciela serii A1-A6,
2)--- 1 201 739 akcji imiennych serii A7,
3)--- 800 000 akcji imiennych serii A8,
4)--- 1 180 000 akcji imiennych serii A9,
5)--- 1 200 000 akcji imiennych serii A10,
6)--- 1 200 000 akcji imiennych serii A11,
7)--- 1 200 000 akcji imiennych serii A12,
8)--- 420 000 akcji imiennych serii A13,
9)--- 270 000 akcji imiennych serii A14,
10)-- 2 760 000 akcji imiennych serii A15,
11)-- 2 760 000 akcji imiennych serii A16,
12)-- 924 315 akcji imiennych serii A17,
13)-- 1 540 000 akcji imiennych serii A18,
14)-- 2 285 113 akcji imiennych serii A19,
15)-- 1 840 000 akcji imiennych serii A20,
16)-- 682 464 akcje imiennych serii A21,
17)-- 17 270 071 akcji na okaziciela serii B,
18)-- 124 915 akcji na okaziciela serii C.

Do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW zostało wprowadzone 37 010 150 akcji Spółki.