Struktura akcjonariatu

Ostatnia aktualizacja danych na dzień 30 marca 2021 r.

Wykaz akcjonariuszy Spółki, uwzględniający akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki, ustalony na podstawie zawiadomień otrzymanych na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, zawiadomień otrzymanych na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz zawiadomień (powiadomień) otrzymanych na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, został przedstawiony poniżej. Informacje o otrzymanych zawiadomieniach zostały uprzednio upublicznione w formie raportów bieżących.


 

imię i nazwisko akcjonariusza

Liczba

akcji

Wartość nominalna akcji

Liczba

głosów

Udział % w kapitale zakładowym

Udział % w liczbie głosów

Data otrzymania zawiadomienia

Sebastian Buczek  
6 729 262 672 926,206 729 26212,19%12,19%2020-12-04
Anna Buczek 3 680 816368 081,603 680 8166,67% 6,67% 2020-12-04
Jakub Głowacki 6 761 742 676 174,20 6 761 74210,15%10,15%2014-12-12
Jakub Głowacki
spółka komandytowa
 5 957 912 595 791,205 957 912 8,94% 8,94%2014-12-12
Betplay International
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5 102 403510 240,305 102 4038,40%8,40%2021-03-30
Nationale-Nederlanden OFE  4 773 710477 371,004 773 710 6,72% 6,72% 2013-11-12
Q1 FIZ 6 655 000665 500,006 655 00 9,99%  9,99%  2015-05-06
Q1 FIZ -620 929 -62 092,90 -620 929 -1,03%*-1,03%* 2017-06-29
Q1 FIZ+80 000+8 000,00+80 000+0,14%*+0,14%*2018-05-10
Q1 FIZ+200 000+20 000,00+200 000+0,35%*+0,35%*2018-05-23
Q1 FIZ-470 586-47 058,60-470 586-0,82%-0,82%
2020-07-14
Q1 FIZ - razem
5 843 485*584 348,50*5 843 485*8,63%*8,63%* n.d.*

* obliczenia własne Quercus TFI S.A., według stanu na dzień otrzymania zawiadomienia

W latach 2014-2017 oraz w roku 2020 Spółka przeprowadzała skup akcji własnych. Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% akcji Spółki mogli zbyć akcje w ramach programu skupu akcji własnych, natomiast obowiązek przekazania w/w zawiadomień mógł nie powstać. Akcje własne nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych były umarzane, co obniżało ogólną liczbę akcji Spółki.

Stan na dzień 21 maja 2021 r.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 60 716 451 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, w tym:
1)--- 19 615 164 akcje na okaziciela serii A1-A6,
2)--- 1 156 405 akcji na okaziciela serii A7,
3)--- 800 000 akcji na okaziciela serii A8,
4)--- 1 180 000 akcji na okaziciela serii A9,
5)--- 1 200 000 akcji na okaziciela serii A10,
6)--- 1 200 000 akcji na okaziciela serii A11,
7)--- 1 200 000 akcji na okaziciela serii A12,
8)--- 420 000 akcji na okaziciela serii A13,
9)--- 270 000 akcji na okaziciela serii A14,
10)-- 2 760 000 akcji na okaziciela serii A15,
11)-- 2 760 000 akcji na okaziciela serii A16,
12)-- 924 315 akcji na okaziciela serii A17,
13)-- 1 540 000 akcji na okaziciela serii A18,
14)-- 2 140 816 akcji na okaziciela serii A19,
15)-- 1 840 000 akcji na okaziciela serii A20,
16)-- 334 021 akcji na okaziciela serii A21,
17)-- 15 750 815 akcji na okaziciela serii B,
18)-- 124 915 akcji na okaziciela serii C,
19)-- 5 500 000 akcji na okaziciela serii D.

Do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW zostało wprowadzone 40 990 894 akcji Spółki.