Struktura akcjonariatu

Ostatnia aktualizacja danych na dzień 11 sierpnia 2021 r.

Wykaz akcjonariuszy Spółki, uwzględniający akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki, ustalony na podstawie zawiadomień otrzymanych na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, zawiadomień otrzymanych na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz zawiadomień (powiadomień) otrzymanych na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR oraz informacji uzyskanych od akcjonariuszy na potrzeby sporządzenia sprawozdania, został przedstawiony poniżej. Informacje o otrzymanych zawiadomieniach zostały uprzednio upublicznione w formie raportów bieżących.


 

imię i nazwisko akcjonariusza

Liczba 
akcji i głosów1

Udział w kapitale zakładowym 
i ogólnej liczbie głosów1

Źródło danych

Sebastian Buczek  
6 728 76911,08%4informacja od akcjonariusza
Jakub Głowacki 6 602 00910,87%4informacja od akcjonariusza
Betplay Capital Sp. z o.o.25 102 4038,40%2zawiadomienie z dnia 2021-03-30
Nationale-Nederlanden OFE2 4 773 710 6,72%2 zawiadomienie z dnia 2013-11-12
Q1 FIZ3 3 957 583 6,52%4  informacja od akcjonariusza
Anna Buczek3 559 592 5,86%4 informacja od akcjonariusza
Jakub Głowacki sp. k.3 479 4305,73%4informacja od akcjonariusza

liczba akcji jest równa liczbie głosów (Spółka nie emitowała akcji uprzywilejowanych)
dane, w tym udział procentowy, na dzień otrzymania zawiadomienia
głównym uczestnikiem funduszu jest p. Sebastian Buczek
obliczenia własne Quercus TFI S.A.
Źródło: Emitent

W latach 2014-2017 oraz w roku 2020 i 2021 Spółka przeprowadzała skup akcji własnych. Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% akcji Spółki mogli zbyć akcje w ramach programu skupu akcji własnych, natomiast obowiązek przekazania w/w zawiadomień mógł nie powstać. Akcje własne nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych były umarzane, co obniżało ogólną liczbę akcji Spółki.

Stan na dzień 17 listopada 2021 r.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 58 834 238 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, w tym:
1)--- 19 615 164 akcje na okaziciela serii A1-A6,
2)--- 1 118 320 akcji na okaziciela serii A7,
3)--- 800 000 akcji na okaziciela serii A8,
4)--- 1 180 000 akcji na okaziciela serii A9,
5)--- 1 200 000 akcji na okaziciela serii A10,
6)--- 1 200 000 akcji na okaziciela serii A11,
7)--- 1 200 000 akcji na okaziciela serii A12,
8)--- 420 000 akcji na okaziciela serii A13,
9)--- 270 000 akcji na okaziciela serii A14,
10)-- 2 760 000 akcji na okaziciela serii A15,
11)-- 2 760 000 akcji na okaziciela serii A16,
12)-- 924 315 akcji na okaziciela serii A17,
13)-- 1 540 000 akcji na okaziciela serii A18,
14)-- 2 019 592 akcji na okaziciela serii A19,
15)-- 1 840 000 akcji na okaziciela serii A20,
16)-- 41 293 akcji na okaziciela serii A21,
17)-- 14 320 639 akcji na okaziciela serii B,
18)-- 124 915 akcji na okaziciela serii C,
19)-- 5 500 000 akcji na okaziciela serii D.

Do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW zostało wprowadzone 39 560 718 akcji Spółki.