Komentarz do wyników QUERCUS Global Balanced

QUERCUS Global Balanced zanotował w pierwszym kwartale wynik +1,25%. Tym samym, subfundusz osiągnął dodatnią stopę zwrotu w 8 z 9 kwartałów od momentu zmiany strategii. Wartość jednostki uczestnictwa wyniosła na koniec marca 145,54 zł, co oznacza skumulowany wzrost o 16,37% od początku 2019 roku.

Pierwszy kwartał 2021 można co prawda krótko skwitować stwierdzeniem  „akcje wzrosły, obligacje spadly”, jednak nie oddałoby ono ogromnej skali roszad między sektorami i segmentami aktywów. Dobrym przykładem są akcje amerykańskie: indeks S&P 500 wzrósł w pierwszym kwartale o niespełna 6%. Przy głębszym spojrzeniu okazuje się jednak, że za wzrost odpowiadały głównie sektor bankowy i paliwowy, które zyskały niemal 30%. Uwielbiane dotychczas spółki technologiczne zachowywały się neutralnie, lub wręcz zanotowały kilkuprocentowe straty. Podobnych przetasowań jest więcej: dobre wyniki szerokich indeksów surowcowych maskują rozwarstwienie między złotem a surowcami przemysłowymi. W segmencie dłużnym, niezłe zachowanie ryzykownych obligacji high yield stoi w cieniu silnej wyprzedaży obligacji skarbowych.
Rynek zdaje się dostrzegać to, co często umyka nam w trakcie codziennej walki z pandemią koronawirusa. Mimo potknięć, szczepienia populacji poszczególnych krajów posuwają się do przodu. Najbardziej sprawnie radzą sobie Stany Zjednoczonne, ale w kolejnych kwartałach znaczące postępy powinna poczynić również Europa. Dodatkowo, Amerykanie wdrażają w życie wyjątkowo ambitny pakiet fiskalny, na który składa się m. in. przelew w wysokości 1400 USD dla każdego obywatela, ulgi podatkowe i większe wsparcie dla bezrobotnych. Prezydent Biden zapowiada również gigantyczne inwestycje infrastrukturalne oraz rozważa anulowanie kredytów studenckich. Ten gigantyczny eksperyment ekonomiczny może poskutkować wysokim, jednocyfrowym wzrostem gospodarczym. Zwłaszcza, że Amerykanie wychodzą z pandemii z wysokim poziomem oszczędności i wyjatkowo niskim kosztem hipotek.
Tak wysoka dynamika PKB przełoży się na zaskakująco szybki przyrost zysków niektórych przedsiębiorstw, nawet mimo podwyżki podatków korporacyjnych. Intuicyjną konsekwencją luźnej polityki fiskalnej jest również powrót inflacji – zwłaszcza, że banki centralne nie spieszą się z wycofywaniem wsparcia monetarnego. W związku z tym spodziewamy się dalszego, dobrego zachowania cyklicznych aktywów w nadchodzących miesiącach, co znajduje odzwierciedlenie w portfelu funduszu. Swoje pięć minut mogą mieć również akcje europejskie – DAX cechuje się jedną z największych wrażliwości na wzrost gospodarczy, a rosnące stopy procentowe mogą wspierać włoski FTSE MIB. W średnim i dłuższym terminie ciężko jednak oczekiwać, by sektory „starej ekonomii” wzięły na siebie ciężar przewodzenia wzrostom na giełdach. Dlatego też nie skreślamy zupełnie amerykańskich czempionów technologiczych, które potrafią rosnąć w szybkim tempie również w mniej sprzyjających warunkach gospodarczych.
W stosunku do poprzednich kwartałow, istotnie zmniejszyliśmy zaangażowanie w instrumenty dłużne oraz duration subfunduszu. Nadal spodziewamy się wzrostów rentowności, jednak ich dynamika będzie istotnie mniejsza, niż miało to miejsce w I kwartale. Ograniczyliśmy również udział długu korporacyjnego i metali szlachetnych. Niezmiennie utrzymujemy ok. 10-procentową, długą pozycję w dolarze amerykańskim, która ma za zadanie ograniczać zmienność w warunkach pogorszenia sentymentu rynkowego.

Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie i życzymy dalszych, udanych inwestycji.

Piotr Miliński
Zarządzający Subfunduszem QUERCUS Global Balanced

Oszczędności Amerykanów na wysokim poziomie
08.04.2021_wykres_nr_1 

Mobilność Amerykanów rośnie wraz z otwieraniem gospodarki i szczepieniami
08.04.2021_wykres_nr_2
 
Rentowności obligacji skarbowych odwróciły trend spadkowy
08.04.2021_wykres_nr_3 
Źródło wykresów: Bloomberg, Dallas Fed, Bureau of Economic Analysis

Kwartalne wyniki Subfunduszu (na koniec marca)
08.04.2021_wykres_nr_4
 

Ekspozycja Subfunduszu na poszczególne segmenty aktywów
08.04.2021_wykres_nr_5 
Miara ryzyka odzwierciedla urocznioną zmienność danego segmentu aktywów oraz jego wagę w portfelu.
Przykładowo portfel złożony w 100% z polskich obligacji ma zmienność 5,3%, a z WIG20 37%.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno-podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.