Komentarz do wyników QUERCUS Multistrategy FIZ

Miło jest nam zakomunikować, że w I półroczu 2021 r. Fundusz osiągnął stopę zwrotu +21,2%. W tym czasie WIG (nie jest benchmarkiem dla Funduszu, a jedynie punktem odniesienia) osiągnął wynik +15,9%.

Wykres 1. Wzrost wartość certyfikatów QUERCUS Multistrategy FIZ w latach 2019-2021 r.

02.07.2021 Wykres 1

Źródło: Quercus TFI S.A.

Komentarz do wyników Funduszu znajduje się w dalszej części niniejszego materiału.

Podsumowanie sytuacji rynkowej

Wydarzeniem czerwca i całego I półrocza był rekord wszech czasów na GPW w Warszawie. WIG poprawił osiągnięcie sprzed 14 lat. Na rynkach zagranicznych główne indeksy również pobiły historyczne maksima, a do łask wróciły spółki technologiczne. Od początku roku indeksy osiągnęły następujące stopy zwrotu: S&P500 +14,4%, DAX +13,2%, Nasdaq +12,5%.

Wykres 2. S&P500 – ostatni rok

02.07.2021 Wykres 2
Źródło: stooq.pl

WIG, główny indeks GPW, zyskał w br. 15,9%. Z blue chips od początku roku najlepiej zachowywały się LPP (+55%), banki (Pekao +52%) i sektor energetyczny (PGE +45%). Na drugim biegunie znalazły się spółki technologiczne (CD Projekt -31% i Allegro -23%), które w samym czerwcu odrobiły część strat.

Wykres 3. WIG – ostatni rok

02.07.2021 Wykres 3
Źródło: stooq.pl

Dobrą passę utrzymywał cały szeroki rynek polskich spółek. Ponad 100 z nich podrożało w br. już o 53% (!) i więcej. sWIG80 zyskał 27,9%, pozytywnie wyróżniając się na tle indeksów giełdowych na całym świecie. Z najlepiej zachowujących się walorów warto wyróżnić m.in.: Mabion (+236%), Serinus (+214%), Asbis (+173%) czy sektor budowlany, na czele z Erbudem (+221%).

Wykres 4. sWIG80 – ostatni rok

02.07.2021 Wykres 4
Źródło: stooq.pl

Ceny obligacji w czerwcu zyskały na wartości. Rentowność amerykańskich 10-latek spadła nieznacznie do 1,47%, podobnie jak i niemieckich do -0,21%. Z kolei polskie instrumenty wzmocniły się w większym stopniu, a rentowność spadła znacząco do 1,63%. Obawy inwestorów dotyczące inflacji w Polsce nieco uspokoiły się. Koniunktura na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra, czemu sprzyjały niskie stopy procentowe oraz przesuwanie środków z depozytów bankowych do funduszy inwestycyjnych.

W przypadku surowców w ostatnim miesiącu mieliśmy do czynienia ze sporą korektą notowań. Złoto straciło na wartości i od początku roku jest na poziomie -6,5% (1.772 dolarów za uncję). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – również spadła w czerwcu do 26,17 USD za uncję (-0,9% w br.). Ropa naftowa należała do wyjątków, drożejąc do 73,5 dolarów za baryłkę (aż +51%), oddziałując negatywnie na globalne oczekiwania inflacyjne. Inne surowce przemysłowe, jak miedź, mają za sobą korekcyjny miesiąc. Od początku roku notowania wzrosły jednak o 22%, do blisko 4,3 dolarów za funt.

Złoty osłabił się w czerwcu, tracąc część wartości nabytej w kwietniu i maju. Kursy wynosiły: euro 4,52 zł, dolar 3,81 zł i frank 4,12 zł.

Wykres 5. EURPLN – ostatni rok

02.07.2021 Wykres 5
Źródło: stooq.pl

Komentarz do wyników QUERCUS Multistrategy FIZ

Wzrost wartości certyfikatów o 21,2% spowodowany był głównie zyskiem na części akcyjnej. Mocno zachowywały się zarówno duże, jak i średnie / mniejsze spółki na GPW. Pozytywny wpływ na wynik miały LPP, banki i PZU, a ze średnich / mniejszych spółek Best, Oponeo i Ipopema.

Pozycje zabezpieczające kontrybuowały do wyników Funduszu lekko negatywnie. Ujemny wpływ miały zabezpieczenia na Nasdaq (wzrost futures o 12,9%) i na WIG20 (wzrost o 11,8%).

Część dłużna Funduszu pracowała bardzo dobrze. Największymi pozycjami wśród obligacji są: MCI, Lokum i Erbud.

Część surowcowa miała lekko negatywny wpływ na wynik Funduszu ze względu na spadek kursu złota o 6,5% i srebra o 0,9%.

Na koniec okresu struktura aktywów Funduszu przedstawiała się następująco:
• akcje 59% (minus pozycje zabezpieczające łącznie 11%, które stanowiły kontrakty futures na Nasdaq i WIG20),
• gotówka, instrumenty dłużne i depozyty 40%,
• ekspozycja na złoto 6,5% i srebro 1,5%.

Struktura walutowa z kolei wyglądała następująco:
• złoty 99%,
• inne 1%.

Perspektywy

W czerwcu zrealizował się nasz optymistyczny wariant prognozy na rok 2021: nowy rekord wszech czasów na WIG.
W Polsce nadal podobają nam się 3 kwestie:
• wyceny wielu spółek na GPW są niskie lub neutralne,
• nastroje inwestorów nie są jeszcze w strefie euforii,
• środki z nieoprocentowanych depozytów są przenoszone do funduszy inwestycyjnych, w tym z udziałem akcji.
Korekty nadal można wykorzystywać do uzupełnienia portfela o najbardziej perspektywiczne walory.

Sebastian Buczek
Zarządzający Funduszem i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno-podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.