Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny

Kwiecień 2022 r. przyniósł ze sobą powrót do spadków na rynku akcji oraz kontynuację wyprzedaży na rynku obligacji Skarbu Państwa. Spadki na rynku akcji były bardzo silne. Indeks WIG spadł w samym kwietniu o 11%, natomiast indeks największych spółek WIG20 spadł aż o około 13%. Od początku 2022 r. spadek indeksu WIG20 wynosi już około 23% (wykres poniżej).

11.05.2022_wykres nr 1źródło: stooq.pl

Ceny 10-letnich obligacji Skarbu Państwa pogłębiły w kwietniu tendencję spadkową trwającą od lipca 2021 r. Rentowności wzrosły w ciągu jednego miesiąca z poziomu 5% do poziomu około 6,5% i na zbliżonych poziomach utrzymują się obecnie. (wykres poniżej).

11.05.2022_wykres nr 2

źródło: stooq.pl

Silne spadki krajowych cen akcji w kwietniu oraz widoczne pogłębienie przeceny na rynku obligacji skarbowych przyczyniły się do strat Funduszu w tym okresie. Obie części portfela kontrybuowały mocniej negatywnie. Mimo negatywnego zachowania się obu rynków w ostatnich tygodniach alokacja Funduszu w akcje pozostaje na podwyższonym poziomie, ze względu na fakt, że wyceny wielu spółek pozostają na atrakcyjnych poziomach, często dla wskaźnika cena do zysku poniżej 10 razy. Widzimy także obecnie w perspektywie krótko i średnioterminowej silne wyprzedanie techniczne krajowych indeksów akcyjnych WIG oraz WIG20, co wskazuje na silny pesymizm inwestorów i daje nadzieje na odbicie rynku w ciągu najbliższych tygodni. Udział akcji i obligacji w Funduszu zbliżony jest obecnie do proporcji 50/50.

Sytuacja na rynku obligacji korporacyjnych pozostaje stosunkowo stabilna, jednakże kolejne podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej zdecydowanie poprawiają atrakcyjność tego sektora. Obecna rentowność portfela obligacji korporacyjnych znajduje się na poziomach niewidzianych od wielu lat.

Wartość aktywów Funduszu na koniec kwietnia 2022 r. wynosiła około 160 milionów złotych. Taka wielkość aktywów daje cały czas dużą elastyczność w zarządzaniu.

Reasumując, kwiecień przyniósł powrót do tendencji spadkowej na rynkach akcji oraz kontynuacje spadków na rynku długu. Banki centralne będą w dalszym ciągu normalizować politykę pieniężną. Z pozytywów wyróżnilibyśmy przede wszystkim dobre wyniki finansowe spółek i racjonalne poziomy cen akcji i obligacji. Największej szansy na poprawę koniunktury upatrywalibyśmy w ewentualnym zawieszeniu lub zakończeniu II fazy wojny na Ukrainie. W perspektywie krótko i średnioterminowej po tak słabym kwietniu widzimy także obecnie silne wyprzedanie techniczne krajowych indeksów akcji WIG oraz WIG20. Niskie poziomy wskaźników technicznych wskazują na duży pesymizm inwestorów i dają nadzieję na odbicie rynków w najbliższych tygodniach.

Bartłomiej Cendecki, CFA
Zarządzający QUERCUS Stabilny

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Stabilny (dalej: „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.