Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny

Kwiecień i pierwsza polowa maja przyniosły ponowną wyprzedaż na krajowym rynku akcji. Indeks WIG20 od górki na przełomie marca i kwietnia do dołka w połowie maja spadł aż o około 25% w przeciągu półtora miesiąca. Pogłębił tym samym dołki z jakimi mieliśmy do czynienia w momencie wybuchu wojny między Rosją a Ukrainą. Szeroki indeks WIG spadł w tym samym okresie o ponad 20%, zbliżając się do poziomu okolic 50-55 tysięcy punktów.

Od połowy maja widzimy próby odbicia rynku z poziomu 55 tysięcy punktów dla indeksu WIG (wykres poniżej). Stopa zwrotu z Funduszu w samym maju wyniosła -1,6%, natomiast druga połowa miesiąca była już widocznie lepsza.

03.06.2022 Wykres 1
Źródło: stooq.pl

Zakładamy, że przed nami możliwych jest kilka tygodni odbicia na rynku akcji. Technicznie indeksy WIG oraz WIG20 znalazły się w strefach wyprzedania, zarówno z perspektywy bardziej krótkoterminowej jak i tej dłuższej. Sentyment inwestorów znacznie się pogorszył i spadł do poziomów najniższych od wielu tygodni. Wyniki wielu spółek są wręcz rewelacyjne, jak chociażby sektora bankowego, często bardzo dobre jak sektorów surowcowych, czy paliwowych, a w pozostałych przypadkach najczęściej solidne. Od strony wyników finansowych spółek nie widać jeszcze spowolnienia, wręcz przeciwnie, dynamiki wzrostu zysków rok do roku w wielu przypadkach przekraczają 30%. Taka sytuacja jednocześnie powoduje, iż obecne wyceny wielu spółek są na poziomach bardzo niskich, często na poziomie wskaźnika cena do zysku w okolicach 5-10.

Maj przyniósł pierwszą w tym roku stabilizację lub nawet korektę rentowności obligacji skarbowych. Po okresie rekordowych wzrostów rentowności w bardzo krótkim czasie, ostatnie tygodnie przyniosły stabilizację, a być może wstęp do pierwszej dłuższej korekty spadkowej (wykres poniżej). Taka korekta powinna oddziaływać także pozytywnie na rynek akcyjny, szczególnie na spółki, które są najmocniej wrażliwe na wzrosty stóp procentowych.

03.06.2022 Wykres 2
Źródło: stooq.pl

Wartość aktywów Funduszu na koniec maja 2022 r. ustabilizowała się i wynosiła około 160 milionów złotych. Taka wielkość aktywów daje cały czas dużą elastyczność w zarządzaniu. Utrzymujemy cały czas podział portfela Funduszu mniej więcej po połowie część akcyjna oraz obligacyjna. W części obligacyjnej przeważają obecnie obligacje Skarbu Państwa.

Reasumując, widać obecnie wiele czynników, które mogłyby sugerować możliwość potencjalnego odbicia na krajowym rynku akcji. Pierwszym targetem dla szerokiego indeksu WIG wydaje się być poziom 60 tysięcy punktów. Widzimy szanse odbicia cen zarówno akcji oraz obligacji w najbliższych tygodniach.

Bartłomiej Cendecki, CFA
Zarządzający QUERCUS Stabilny

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Stabilny (dalej: „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.