Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny

W sierpniu mieliśmy do czynienia z powrotem mocnych spadków na warszawskiej GPW. Polskie akcje zachowały się relatywnie znacznie słabiej od rynków rozwiniętych. Indeks WIG w samym sierpniu spadł o 8,7%, a indeks największych spółek WIG20 o ponad 11%. Powodem były czynniki polityczne i geopolityczne. Po sierpniu WIG zwiększył stratę do 27,6%. Stopa zwrotu z Funduszu w sierpniu wyniosła -0,7% i było to zachowanie zdecydowanie lepsze od naszego krajowego rynku, zarówno akcji, jak i obligacji. W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) stopa zwrotu z Funduszu wyniosła ponad +9%, dzięki czemu udało się odrobić połowę tegorocznych strat Funduszu, przy relatywnie bardzo słabym zachowaniu naszego krajowego rynku kapitałowego.

Najsilniejsze spadki w sierpniu dotknęły indeks największych spółek WIG20, który to zanotował dołek na poziomie około 1450 punktów i na początku września rozpoczął odbicie (wykres poniżej). Dużo lepiej zachowywały się mniejsze i średnie spółki w tym samym okresie. W samym sierpniu indeks sWIG80 spadł „tylko” o około 3%.

13.09.2022_wykres nr 1
źródło: stooq.pl

Ceny polskich obligacji skarbowych zmieniły trend na wzrostowy w czerwcu. W sierpniu skorygowały się, co nie zmienia naszej oceny dotyczącej zmiany trendu (wykres poniżej). W przypadku instrumentów 10-letnich rentowność wrosła do 6,15%. Z podobnym zachowaniem mieliśmy do czynienia z obligacjami na całym świecie. Rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła do 3,20%, a niemieckich do 1,54%. Głównym czynnikiem kształtującym koniunkturę były oczekiwania na podwyżki stóp we wrześniu i kolejnych miesiącach. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była dobra.

13.09.2022_wykres nr 2
źródło: stooq.pl

Silne umocnienie się cen obligacji w lipcu, do poziomów rentowności około 5,3-5,4% dla 10-letnich obligacji Skarbu Państwa wykorzystaliśmy udanie do częściowego i przejściowego zmniejszenia ekspozycji na obligacje Skarbu Państwa, co okazało się dobrym posunięciem.

Wartość aktywów Funduszu na koniec sierpnia 2022 r. wynosiła około 170 milionów złotych. Taka wielkość aktywów daje cały czas dużą elastyczność w zarządzaniu. Utrzymujemy cały czas podział portfela Funduszu mniej więcej po połowie część akcyjna oraz obligacyjna. W części obligacyjnej przeważają obecnie obligacje Skarbu Państwa, ale ich udział uległ zmniejszeniu ostatnio, na korzyść obligacji korporacyjnych.

Ryzyko spowolnienia gospodarczego na świecie może mieć wpływ na rekordową zyskowność spółek i tym samym notowania ich akcji. W przypadku obligacji zakładamy, że trend zmienił się już na wzrostowy, a sierpień przyniósł jedynie korektę w rodzącej się hossie. Największej szansy na trwalszą poprawę koniunktury upatrywalibyśmy w dalszym spadku cen surowców, co pomogłoby inflacji i przysłużyłoby się do szybszego zakończenia podwyżek stóp procentowych. Wyceny naszych krajowych akcji po spadkach sierpniowych są na niskich, a często nawet bardzo niskich poziomach. Sentyment inwestorów do naszego rynku akcji także jest bardzo słaby w ostatnim czasie, co odczytywalibyśmy kontrariańsko pozytywnie. Początek września przyniósł odbicie i widzielibyśmy szanse i miejsce na lepsze zachowanie się krajowego rynku akcji w najbliższym czasie.

Bartłomiej Cendecki, CFA
Zarządzający QUERCUS Stabilny

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Stabilny (dalej: „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.