Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny

Po bardzo słabym dla krajowego rynku akcji sierpniu przyszedł niestety równie słaby wrzesień. Polskie akcje ponownie zachowały się relatywnie słabiej od rynków rozwiniętych. Indeks WIG w samym wrześniu spadł o 8,4%, a indeks największych spółek WIG20 o 9,8%. W całym trzecim kwartale tego roku indeks WIG spadł aż o 14,2%. Pozytywnym faktem jest, iż stopa zwrotu z Funduszu w tym samym okresie trzeciego kwartału wyniosła +5,6%. Po słabym pierwszym półroczu Fundusz obronił się przed kolejnymi silnymi spadkami na warszawskiej giełdzie, generując przyzwoitą stopę zwrotu i odrabiając wcześniejsze straty, przy jednocześnie silnie zniżkującym indeksie WIG. Głównym powodem takiego zachowania Funduszu w tym okresie była dobra selekcja spółek do portfela i przeważenie sektorów, które są mniej cykliczne i podatne na spodziewane spowolnienie gospodarcze.

We wrześniu indeks WIG pogłębił zdecydowanie swoje tegoroczne dołki do poziomu minimalnego 45 tysięcy punktów (wykres poniżej). Tym samym stopa zwrotu z tego indeksu od początku 2022 roku wyniosła już prawie -34%. Indeks WIG20 zbliżył się do spadku o prawie 40% w tym samym okresie.

20.10.2022_wykres nr 1źródło: stooq.pl

Także ceny obligacji skarbowych wyraźnie spadły w ciągu ostatniego miesiąca. Rentowność 10-letnich obligacji Skarbu Państwa wzrosła z około 6% do okolic 7% (wykres poniżej). Po silnym odbiciu cen obligacji trwającym od połowy czerwca do połowy sierpnia, mamy do czynienia z nawrotem wyraźnej tendencji spadkowej, wynikającej w dużej mierze ze słabości globalnych rynków obligacji skarbowych.

20.10.2022_wykres nr 2
źródło: stooq.pl

Pozytywnym faktem jest, iż część pozycji w obligacjach Skarbu Państwa udało nam się sprzedać w Funduszu właśnie w okolicach lokalnego szczytu odbicia w pierwszej połowie sierpnia przy rentownościach 10-letnich obligacji na poziomie około 5,5%. To także przyczyniło się do dobrej stopy zwrotu Funduszu w trzecim kwartale. Jednocześnie zakładamy, że obecne poziomy rentowności w okolicy 7% ponownie są ciekawym poziomem do inwestycji. Cykl podwyżek stóp procentowych w naszym kraju zbliża się ku końcowi, o czym może świadczyć ostatnia decyzja RPP o wstrzymaniu się z kolejną podwyżka stóp.

Wartość aktywów Funduszu na koniec września 2022 r. wynosiła około 165 milionów złotych. Taka wielkość aktywów daje cały czas dużą elastyczność w zarządzaniu. Utrzymujemy cały czas podział portfela Funduszu mniej więcej po połowie część akcyjna oraz obligacyjna. W części obligacyjnej przeważają obecnie obligacje Skarbu Państwa. W części akcyjnej Funduszu staramy się realizować zyski na wybranych spółkach (głównie mniejszych i średnich), które w ostatnim czasie zachowywały się zdecydowanie lepiej od szerokiego rynku i przyniosły nam dobrą stopę zwrotu w trzecim kwartale. W ich miejsce kupujemy akcje spółek, które w ostatnich tygodniach zachowywały się dużo gorzej (głównie wybrane spółki z indeksu WIG20). W przypadku bardziej trwałego odbicia na rynku akcji to właśnie od tych spółek oczekiwalibyśmy obecnie lepszych stóp zwrotu.

Podsumowując, mimo bardzo słabego trzeciego kwartału zarówno na rynku akcji, jak i obligacji stopa zwrotu z Funduszu w tym okresie była całkiem solidna i pozwoliła odrobić część strat z pierwszego półrocza. Ostatni kwartał roku historycznie sezonowo często bywał jednym z lepszych okresów na rynkach i mamy obecnie nadzieję, iż po wielu miesiącach spadków, przy słabym nastroju inwestorów i niskich wycenach spółek w tym roku także ostatni kwartał roku pozwoli przynajmniej na czasowe widoczne odreagowanie w trwającym obecnie trendzie spadkowym.

Bartłomiej Cendecki, CFA
Zarządzający QUERCUS Stabilny

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Stabilny (dalej: „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.