Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Komentarz miesięczny - kwiecień 2019 r.
Mariusz Zaród
Dyrektor ds. Instrumentów Dłużnych
Quercus TFI S.A.

W kwietniu subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy osiągnął stopę zwrotu na poziomie 0,57%, po raz kolejny będąc jednym z najlepszych w swojej klasie. Od początku roku QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał już 0,87%. Na dodatnią stopę zwrotu w minionym miesiącu złożyły się w głównej mierze inwestycje w skarbowe obligacje zmiennokuponowe i indeksowane inflacją. Lokaty w obligacje korporacyjne zachowywały się stabilnie. Subfundusz nie inwestuje w długoterminowe obligacje, dlatego na koniec miesiąca, ryzyko, mierzone wskaźnikiem duration, wynosiło ok. 0,7 roku.

W skali miesiąca, aktywa prawie się nie zmieniły. Liczba transakcji również nie była znacząca. W dalszym ciągu największy udział stanowią obligacje skarbowe – zmiennokuponowe i indeksowane inflacją. Obie te grupy aktywów przyniosły znaczne zyski w kwietniu wskutek wzrostu inflacji konsumenckiej oraz wysokiego finansowania potrzeb pożyczkowych, istotnie zmniejszającego ofertę obligacji emitowaną na przetargach przez Ministerstwo Finansów.

Konserwatywna polityka inwestycyjna i bezpieczne, wybiórcze podejście do emitentów korporacyjnych, pozwoliły znacznie poprawić zyski osiągnięte w poprzednich miesiącach. Tak jak w pierwszym kwartale, subfundusz posiada lokaty głównie w polskim złotym, a te zakupione w euro, mają zabezpieczone ryzyko walutowe. Wśród obligacji korporacyjnych dominują podmioty bankowe. Mniejszy udział posiadają liderzy w swoich branżach, m.in. spółki przemysłowe, paliwowe i deweloperzy. W związku z umorzeniami w innych funduszach dłużnych na rynku, pojawiła się podaż, co pozwoliło nam zwiększyć zaangażowanie subfunduszu w emitentów z branży przemysłowej i sektora bankowego.

WYKRES 1. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy – przykładowa struktura portfela.

 20190507_wykres_1

Chociaż pozytywne tendencje panujące w polskiej gospodarce utrzymały się, to jednak ich dynamika w niektórych kategoriach spowolniła, sugerując, że wzrost PKB w pierwszym kwartale 2019 r. spowolni do 4,3-4,5% w skali roku. Produkcja przemysłowa w marcu wzrosła o 5,6%, a sprzedaż detaliczna o 3,1% (w stosunku do marca 2018 r.). Płace rosły szybciej o 5,7%, a zatrudnienie o 3% (rok do roku). Bezrobocie ponownie spadło i wynosi obecnie 5,9%. Na niską dynamikę sprzedaży detalicznej miały wpływ efekty kalendarzowe. Święta Wielkanocne w ubiegłym roku wypadły kilka tygodni wcześniej niż w obecnym, co wpłynęło na kumulację zakupów w marcu 2018 r. Dane za kwiecień powinny przynieść odwrócenie tego efektu. Inflacja konsumencka w marcu wzrosła o 1,7% rok do roku, a w kwietniu przyspieszyła aż do 2,2%, za sprawą wyższych cen żywności i paliw. Na kwietniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Co więcej, komunikat nadal był łagodny.

WYKRES 2. Polska inflacja CPI i średnie oprocentowanie depozytów bankowych.

20190507_wykres_2

Wierzymy, że w najbliższych miesiącach subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy powinien nadal przynosić stabilne zyski, powyżej oprocentowania lokat bankowych. Sprzyjać temu powinny bardzo dobre dane makroekonomiczne z polskiej gospodarki, wysokie zaspokojenie potrzeb pożyczkowych na ten rok (70% planu po kwietniu) oraz bardzo niskie stawki depozytów bankowych, dla których fundusze obligacyjne są alternatywą.


Autor jest Zarządzającym Funduszem QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.