Komentarz miesięczny QUERCUS Global Balanced

QUERCUS Global Balanced osiągnął w grudniu bardzo dobrą stopę zwrotu, wynoszącą +1,48%. W skali całego 2020 roku wzrost wartości jednostki wyniósł +7,61%. Co warte podkreślenia, siedem na osiem kwartałów od zmiany strategii Funduszu, zakończyliśmy dodatnimi stopami zwrotu, jednocześnie skutecznie ograniczając obsunięcia kapitału.

Mijający roku był wyjątkowy nie tylko pod względem bezprecedensowej pandemii, ale i zachowania poszczególnych segmentów rynku finansowego. Na przestrzeni dwunastu miesięcy przeszliśmy drogę od mocnego optymizmu do skrajnej paniki i z powrotem. Tradycyjne korelacje ulegały gwałtownym zmianom, a zamknięcia gospodarek i programy stymulacyjne wykreowały nowych liderów hossy. Wyceny wielu sektorów wymykają się utartym schematom klasyfikacji – Tesla, po ponad siedmiokrotnym wzroście kursu, jest obecnie wyceniana na ok. 23-krotność tegorocznych przychodów (nie mówiąc już o zyskach). Za popularne spółki z sektora software, takie jak Zoom czy Okta, trzeba zapłacić już niemal 40-krotność przychodów. Czy to drogo? Owszem. I to bardzo. Ale dla kursów akcji czasem ważniejszy może być sentyment, perspektywy rozwoju i strukturalne czynniki samego rynku. Dla wielu zaskoczeniem było również zachowanie złota. Metal ten, kojarzony często z bezpieczeństwem i ochroną w niepewnych czasach, był dość mocno skorelowany z ryzykownymi aktywami, a w czasach wyprzedaży na rynkach akcji, spadał razem z nimi.
Mimo tak zmiennych warunków, strategia QUERCUS Global Balanced osiągnęła dodatni wynik w każdym z czterech kwartałów 2020 roku.  Jedyna kwartalna strata w dwuletniej historii funduszu nastąpiła w Q4 2019 i wyniosła zaledwie -0,13%. Drugi rok z rzędu wypełniliśmy nasz cel (wysoka, jednocyfrowa stopa zwrotu w skali roku), skutecznie ograniczając przy tym zmienność wartości jednostki. Co ważne, osiągnęliśmy ten poziom przy wykorzystaniu bardzo płynnego portfela, który składa się w przeważającej części z aktywów zagranicznych.
Spodziewamy się, że rok 2021 będzie okresem ożywienia gospodarczego i stopniowego powrotu do stanu sprzed pandemii. Mimo początkowych problemów, programy szczepień powoli posuwają się do przodu, co powinno dać zauważalne efekty w drugiej połowie roku. Konsensus w takim scenariuszu zakłada mocne odbicie procyklicznych aktywów. Do tego czasu możemy jednak borykać się z przedłużającymi się zamknięciami gospodarek i ograniczeniami w przemieszczaniu.
W ostatnich miesiącach ubiegłego roku widzieliśmy już pierwsze oznaki repozycjonowania inwestorów. Gwałtownie wrosły ceny surowców przemysłowych oraz rentowności obligacji bazowych, a małe, amerykańskie spółki, po raz pierwszy od długiego czasu, zachowały się lepiej niż technologiczne czempiony. Te tendencje mogą utrzymać się również w 2021 roku – zwłaszcza, że sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych ulega stabilizacji. Ponadto wygrana Demokratów w Senacie upraszcza proces legislacyjny i otwiera drogę do nieco większej stymulacji fiskalnej, co powinno jeszcze mocniej wesprzeć procykliczne aktywa. Dobrze powinny zachowywać się również rynki wschodzące, zwłaszcza te z przewagą starych gałęzi gospodarki. Możliwe, że w ten trend wpasuje się również Polska, która po długim okresie relatywnej słabości staje przed szansą na nadrobienie strat. Ważne będzie również zachowanie dolara amerykańskiego, który według konsensusu powinien ulegać stopniowemu osłabieniu. Zaskakująca siła USD mogłaby bowiem zaszkodzić zarówno surowcom, jak i rynkom wschodzącym, jednocześnie poddając w wątpliwość zasadność procyklicznego pozycjonowania.
Dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaufanie i życzymy dalszych, dobrych wyników inwestycyjnych.

Piotr Miliński
Zarządzający QUERCUS Global Balanced

Wynik Subfunduszu (na koniec roku)
12.01.2021_wykres_nr_1

Ekspozycja Subfunduszu na poszczególne segmenty aktywów
12.01.2021_wykres_nr_2
Miara ryzyka odzwierciedla urocznioną zmienność danego segmentu aktywów oraz jego wagę w portfelu.
Przykładowo portfel złożony w 100% z polskich obligacji ma zmienność 6,9%, a z WIG20 36,9%.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno-podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.