Komentarz miesięczny QUERCUS Global Balanced

QUERCUS Global Balanced zanotował w sierpniu wynik +0,68%, a łączna stopa zwrotu za osiem miesięcy 2021 r. wyniosła +6,63%. Subfundusz zachowywał umiarkowany poziom ryzyka, jednocześnie kładąc coraz większy nacisk na inwestycje poza Stanami Zjednoczonymi.

Banki centralne na czele z amerykańską Rezerwą Federalną stopniowo rozpoczynają proces zmniejszania wsparcia monetarnego. W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami wielu wypowiedzi decydentów, wskazujących na zasadność rozpoczęcia taperingu już w najbliższych kwartałach. Konsensus rynkowy zakłada, że ograniczanie skupu zostanie formalnie ogłoszone przez Fed już w najbliższym miesiącu i zaimplementowane na przełomie roku. Podobny ruch zaczął sygnalizować również ECB, który powinien ogłosić zmiany w programach skupu jeszcze przed końcem 2021. Coraz więcej krajów z Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Węgry) oraz Azji (Korea) ma już za sobą pierwsze podwyżki stóp procentowych i planuje kolejne. Po najświeższych, wysokich odczytach inflacyjnych, rynek zaczął rozgrywać podobny scenariusz w przypadku Polski.

W sierpniu obserwowaliśmy również narastające obawy o dynamikę odbicia gospodarczego. Inwestorzy cały czas z uwagą śledzą spowalniający wzrost chińskiej gospodarki i tamtejsze zmiany regulacyjne. Słabość ta może mieć jednak związek z bardzo restrykcyjną polityką w kwestii koronawirusa, a ewentualne złagodzenie obostrzeń może szybko przywrócić wzrost. Zmiany regulacyjne również nie muszą być jednoznacznie negatywne - mogą bowiem wykreować nowych liderów, skupionych na zaawansowanych technologiach przemysłowych. Coraz częściej mówi się również o problemach jednego z największych deweloperów, Evergrande, którego bankructwo mogłoby zachwiać stabilnością lokalnego systemu finansowego.

Powodów do optymizmu nie dostarczył również amerykański rynek pracy. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło w sierpniu znacznie wolniej od oczekiwań, a najbardziej poszkodowany w trakcie pandemii sektor (leisure and hospitality) nie zanotował żadnego przyrostu. Jednocześnie, aktywność zawodowa Amerykanów pozostaje na niskim poziomie. Przyczyn tej sytuacji upatrujemy po obu stronach rynku pracy. Od strony popytowej, obawy o powrót restrykcji epidemicznych ograniczają chęć zatrudniania w sektorze hotelarskim i gastronomicznym. Z drugiej strony, programy wsparcia dla bezrobotnych wygasały dopiero 6 września, co mogło ograniczać podaż pracy i podnosiło oczekiwania płacowe pracowników. Spodziewamy się jednak, że słabość rynku pracy będzie przejściowa i nie powstrzyma Rezerwy Federalnej przed zacieśnieniem polityki pieniężnej.

Portfel subfunduszu jest dostosowany do scenariusza dalszego, stabilnego odbicia gospodarczego. Na przestrzeni ostatnich tygodni zwiększaliśmy zaangażowanie w cyklicznych segmentach akcji kosztem pozycji w Stanach Zjednoczonych. Zrealizowaliśmy również zyski na części pozycji surowcowych, jednak nadal stanowią one niespełna 10% portfela. Utrzymujemy również bardzo niskie duration (ok. 1), a papiery dłużne nabywamy przede wszystkim w celu zarządzania płynnością. Zwracamy szczególną uwagę na dobre zachowanie naszych ekspozycji na rynek japoński oraz indeks MSCI Emerging Markets. Po wielu miesiącach gorszych wyników, w ostatnich tygodniach oba segmenty zanotowały dynamiczne wzrosty. W przypadku powrotu większego optymizmu gospodarczego (i braku negatywnych niespodzianek), mogą one nadal zachowywać się lepiej od swoich amerykańskich odpowiednikow.

Bardzo dziękujemy za okazane zaufanie i życzymy dalszych, udanych inwestycji.

Piotr Miliński
Zarządzający Subfunduszem QUERCUS Global Balanced

Japonia i rynki wschodzące przez pół roku pozostawały w tyle za S&P500 – Jackson Hole sygnałem do zmiany?

08.09.2021_wykres nr 1

Chiński impuls kredytowy oraz indeks zaskoczeń Citi – potencjał do spowolnienia, ale sporo jest już w cenach

08.09.2021_wykres nr 2

Amerykańska aktywność zawodowa pozostaje niska

08.09.2021_wykres nr 3
Źródło wykresów: Bloomberg, BLS, Citi

Kwartalne wyniki Subfunduszu (na koniec sierpnia)

08.09.2021_wykres nr 4

Ekspozycja Subfunduszu na poszczególne segmenty aktywów

08.09.2021_wykres nr 5


Miara ryzyka odzwierciedla urocznioną zmienność danego segmentu aktywów oraz jego wagę w portfelu. Przykładowo portfel złożony w 100% z polskich obligacji ma zmienność 4,3%, a z WIG20 21,4%.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno-podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.