Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth

Po bardzo dobrym 2019 r. (wzrost jednostki QUERCUS Global Growth o 28,20%) i 2020 r. (wzrost jednostki QUERCUS Global Growth o 28,75%) również w 2021 r. kontynuowany jest trend wzrostowy. Wycena jednostki w I półroczu 2021 r. wzrosła o 6,73% do 146,98 . Warto również dodać, że QUERCUS Global Growth osiągnął dodatnią stopę zwrotu w 9 z ostatnich 10 kwartałów.

Wykres 1. Wzrost wartości jednostki QUERCUS Global Growth w okresie 2019 - VI 2021

06.07.2021_wykres nr 1
Źródło: Quercus TFI S.A.

Wykres 2. Kwartalne stopy zwrotu z QUERCUS Global Growth w ostatnich 10 kwartałach

06.07.2021_wykres nr 2
Źródło: Quercus TFI S.A.

W I półroczu 2021 r., szczególnie w pierwszej części, prym wiodły spółki tzw. starej ekonomii, które ucierpiały na pandemii. Inwestorzy na światowych rynkach finansowych oczekiwali, że wskutek wynalezienia szczepionek uda się mocno ograniczyć negatywny wpływ koronawirusa, a wyniki finansowe tych spółek się poprawią. Pod koniec I półrocza 2021 r. więcej zaczęło się mówić o kolejnych wariantach koronawirusa, a obecnie powszechne są obawy o wpływie tzw. wariantu Delta. To z kolei spowodowało, że inwestorzy znowu optymistyczniej spojrzeli na spółki korzystające na pandemii, w tym wiele spółek wzrostowych nowej ekonomii.

Przechodząc do wyników QUERCUS Global Growth w I półroczu 2021 r. – należy je ocenić jako solidne. Warto zauważyć, że pomimo korekty na spółkach wzrostowych, gdzie wiele strategii inwestycyjnych, w pewnym momencie, pokazywało stopy zwrotu YTD rzędu minus kilku, kilkunastu procent, subfundusz zachowywał się dobrze i YTD stopa zwrotu cały czas była dodatnia. Subfundusz wykorzystał przecenę w segmencie technologicznym do wzrostu ekspozycji na bardziej ryzykowne aktywa.

Przechodząc do omówienia kluczowych składników portfela cały czas podoba nam się sektor ochrony zdrowia, gamingowy oraz wybrane spółki z sektora e-commerce, jako trwali zwycięzcy pandemii koronawirusa. Cały czas szukamy również nowych okazji inwestycyjnych i systematycznie je znajdujemy, gdyż na rynku jest wiele atrakcyjnie wycenionych walorów.

Spółki z sektora ochrony zdrowia powinny korzystać w najbliższych latach ze zwiększonych wydatków na leczenie. Pandemia koronawirusa sprawiła, że w wielu przypadkach, np. onkologicznych, bardzo mało diagnozowało się pacjentów. To z kolei sprawia, że w tym roku więcej pacjentów zostanie zdiagnozowanych i objętych leczeniem, a to powoduje zwiększone wydatki na leki oraz zyski spółek z sektora ochrony zdrowia. Podobają nam się zarówno spółki duże, jak np. Pfizer czy Novartis, ale również mniejsze, jak np. Vertex Pharmaceuticals czy Morphosys.

Spółki z segmentu gamingowego w Polsce zachowują się w tym roku słabo. O ile w niektórych przypadkach spadek kursu ma uzasadnienie fundamentalne, tak w pozostałych na notowania ma wpływ gorszy lokalny sentyment do sektora. Nie można tego powiedzieć o światowym rynku gamingowym, gdzie rynek M&A jest rozgrzany do czerwoności. Zakładamy, że w przeciągu 6-12 miesięcy również wybrane spółki gamingowe w Polsce mogą stać się przedmiotem przejęcia. To powinno spowodować znaczną poprawę sentymentu do sektora i wzrosty kursów. Wśród spółek podobają nam się m.in. 11bit, Creepy Jar czy Ten Square Games.

Ostatnim mocno reprezentowanym sektorem w stukturze aktywów QUERCUS Global Growth jest e-commerce, głównie w Polsce. Są to spółki, które są trwałymi zwycięzcami pandemii koronawirusa. Dodatkowo spółki z sektora e-commerce powinny korzystać na rosnącej inflacji. Preferujemy polskie spółki, ze względu na czynnik specyficzny dla naszego kraju (Polski Ładu), co powinno wesprzeć wydatki konsumenckie. Wśród spółek podobają nam się m.in. Allegro, Oponeo czy Pointpack.

Od początku br. zwiększyliśmy transparentność i w karcie instrumentu publikujemy 10 największych pozycji w subfunduszu. Planujemy aktualizować wykaz 10 największych pozycji co kwartał. Na k. VI wśród największych pozycji należy wymienić m.in. 11b studios, Naspers czy Vertex Pharmaceuticals. Łącznie 10 największych pozycji stanowi 34,4% aktywów subfunduszu, co świadczy o dużej dywersyfikacji / niskiej koncentracji portfela.

W I półroczu 2021 r. w subfunduszu pojawiło się kilka nowych spółek, których wcześniej nie mieliśmy w portfelu. Liczymy, że będą one pozytywnie kontrybuować do stopy zwrotu subfunduszu w kolejnych kwartałach. Optymistycznie patrzymy na II półrocze 2021 r. Uważamy, że warto część aktywów zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego trzymać na zagranicznych rynkach akcji.

Na koniec okresu subfundusz posiadał ekspozycję na akcje około 90%, co pozwala nam na dokupowanie okazyjnie wycenionych walorów do portfela. Ryzyko walutowe jest w całości otwarte (USD, EUR, CHF, GBP – pozycje denominowane w walutach obcych stanowią około 66% portfela).

Podsumowując, 2019 r. był bardzo dobry (+28,20%). Rok 2020 okazał się nawet nieco lepszy (+28,75%). W I-VI 2021 (+6,73%) kontynuowany był trend wzrostowy wartości ju QUERCUS Global Growth. Pracujemy nad tym, aby w kolejnych kwartałach 2021 r. podtrzymać dobrą passę.

Zapraszamy do wspólnego inwestowania!

dr Arkadiusz Bebel
Zarządzający Subfunduszem QUERCUS Global Growth

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno-podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.