Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth

Wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu QUERCUS Global Growth wzrosła w lipcu o 9,7%, zachowując się lepiej od benchmarku funduszu, który w minionym miesiącu wzrósł o 7,1%. Ponadto, w tym samym okresie notowania głównych indeksów giełdowych zanotowały następujące stopy zwrotu: S&P500 9,1%, Nasdaq 12,3% oraz DAX 5,5%.

Zeszły miesiąc był szczególnie ważny dla subfunduszu ze względu na fakt rozpoczęcia sezonu wyników w Stanach Zjednoczonych, gdzie swoje wyniki opublikowały spółki o istotnym udziale w portfelu subfunduszu. Rynek szczególnie dobrze zareagował na wyniki opublikowane przez największe spółki amerykańskiej giełdy, czyli Apple, Microsoft, Google i Amazon.

Apple zaraportował wzrost przychodów w minionym kwartale (3 kwartał roku obrotowego) na poziomie 82,9 mld USD, podczas gdy konsensus analityków zakładał sprzedaż w wysokości 82,4 mld USD. Z kolei zysk na akcję wyniósł 1,20 USD, podczas gdy rynek zakładał wypracowanie przez spółkę 1,15 USD. W związku z oczekiwanym globalnym spowolnieniem gospodarczym inwestorzy najbardziej czekali na komentarz spółki dotyczący popytu na produkty Apple w nadchodzących miesiącach. Ten okazał się pozytywny, a sama spółka widzi szansę na przyspieszenie dynamiki wzrostu przychodów w kolejnym kwartale. Szczególnie dobrze wygląda segment usług, którego głównymi składowymi są m.in. App Store, Apple Music, Apple Care i Apple Pay. Zgromadzenie rekordowej bazy użytkowników produktów Apple, szacowanej na 1,8 mld osób, powinno sprzyjać kontynuowaniu jej dynamicznej monetyzacji w kolejnych latach, tym bardziej, że przed nami najprawdopodobniej premiery nowych produktów, którymi mogą być apple glasses, składany iPhone czy apple car. Na ten moment są to tylko rynkowe spekulacje, gdyż sama spółka oficjalnie nie zapowiedziała jeszcze żadnego nowego produktu.

Microsoft, czyli druga największa spółka wchodząca w skład indeksu S&P 500, opublikował mieszany zestaw danych za 2 kwartał (4 kwartał roku obrotowego), jednak to jego zapowiedź wzrostu przychodów w kolejnym kwartale spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród inwestorów. Zysk na akcję w drugim kwartale wyniósł 2,23 USD, podczas gdy rynek oczekiwał zysku na poziomie 2,30 USD. Z kolei przychody w minionym kwartale sięgnęły 51,9 mld USD, wobec prognozowanych przez rynek 52,4 mld USD. Należy tu zaznaczyć, że w dużej mierze było to spowodowane negatywnymi różnicami kursowymi, w związku ze znaczącym umocnieniem się dolara amerykańskiego w ostatnich miesiącach. Podobnie jak w przypadku Apple, inwestorzy obawiali się komentarzy zarządu dotyczących popytu na produkty Microsofta w kolejnych miesiącach. Również i w tym przypadku spółka pozytywnie zaskoczyła rynek, zakładając w kolejnych 12 miesiącach dwucyfrowy wzrost przychodów i zysku operacyjnego oraz utrzymanie marż na podobnym poziomie co w minionym roku. Swoją siłę potwierdził także jeden z najszybciej rosnących segmentów Microsoftu, czyli Azure – platforma chmurowa, o której szerzej pisaliśmy w komentarzu subfunduszu za czerwiec. Raportowany wzrost przychodów w minionym kwartale sięgnął 40,0%, a bez wpływu różnic kursowych przekroczył 46,0%.

W przypadku Google i Amazona, największe obawy inwestorów były związane z komentarzami spółek dotyczącymi wpływu spowalniających wydatków na reklamę i zakupy w Internecie, ze względu na wysoką inflację, podwyżki stóp procentowych i obawy o recesję gospodarczą na podstawowy biznes obydwu spółek. Ostatecznie rynek pozytywnie odebrał zapowiedzi Google i Amazona dotyczące perspektyw na kolejne miesiące i tego, że popyt na ich usługi kształtuje się w dalszym ciągu na przyzwoitym poziomie. Szczególnie pozytywnie odbieramy utrzymanie przyzwoitej dynamiki wzrostu przychodów z segmentu chmury, które urosły w drugim kwartale w Google i Amazonie odpowiednio o 36% i 33%.

Jeżeli chodzi o szerokie spojrzenie na rynek w USA to jesteśmy obecnie na półmetku sezonu wyników i wszystko wskazuje na to, że będzie to kolejny udany kwartał. Do tej pory zaraportowało 278 spółek (stan na 29.07) wchodzących w skład indeksu S&P 500, z czego w ok. 75% przypadkach opublikowane wyniki przebiły oczekiwania rynkowe. Najwięcej pozytywnych zaskoczeń do tej pory pojawiło się w sektorach podstawowych dóbr konsumpcyjnych (ok. 85%) i IT (ok. 83%), a najmniej pozytywnych zaskoczeń pojawiło się w takich sektorach, jak: nieruchomości (ok. 59%) i usługi komunikacyjne (ok. 64%).

Korzystając z dobrego zachowania rynku w ostatnim miesiącu, zdecydowaliśmy się na niewielkie ograniczenie alokacji funduszu i poszukiwanie okazji rynkowej na niższych poziomach w perspektywie kolejnych miesięcy. W dalszym ciągu zakładamy utrzymanie się podwyższonej zmienności na rynkach finansowych, powodowanej głównie obawami inwestorów przed wystąpieniem recesji na światowych rynkach oraz ryzykiem wystąpienia niedoborów energii w Europie. Z pozytywów należy jednak zaznaczyć istotne przecenienie się wskaźników wyceny wielu spółek, co powoduje, że na rynku pojawia się coraz więcej okazji inwestycyjnych, co będzie mieć kluczowe znaczenie w roku 2023.

Daniel Łuszczyński, CFA
Zarządzający Subfunduszem QUERCUS Global Growth

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Global Growth (dalej: „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.