Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth

Wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu QUERCUS Global Growth spadła w sierpniu o 5,0%, zachowując się podobnie do benchmarku funduszu, który w minionym miesiącu spadł o 4,2%. Ponadto, w tym samym okresie notowania głównych indeksów giełdowych zanotowały następujące stopy zwrotu: S&P500 -4,2%, Nasdaq -4,6% oraz DAX -4,8%.

Zeszły miesiąc nie był już tak udany dla rynków akcji jak lipiec, chociaż pierwsze dwa tygodnie dawały nadzieje na kontynuację trendu wzrostowego. Ostatecznie, w drugiej połowie miesiąca światowe rynki powróciły do dominującego od początku roku trendu spadkowego, co jednoznacznie przełożyło się na wynik subfunduszu.

Letnie odreagowanie na światowych giełdach w dużej mierzę było spowodowane oczekiwaniami rynkowymi co do gołębiego zwrotu w polityce Fedu (tzw. Fed pivot), wspieranymi całkiem przyzwoitymi wynikami spółek w USA, świadczącymi przede wszystkim o wciąż dobrej kondycji amerykańskiego konsumenta. Wszystko zmieniło się podczas wystąpienia Jerome Powella na sympozjum w Jackson Hole, gdzie szef Fedu zaakcentował zerową tolerancję dla podwyższonej inflacji i konieczność dalszych podwyżek stóp procentowych. To wszystko spowodowało przesunięcie się oczekiwań rynkowych w kierunku podwyżki stóp w USA o 75-punktów na wrześniowym posiedzeniu (vs. 50-punktów wcześniej) oraz wyższego poziomu stopy końcowej całego cyklu. Wpłynęło to szczególnie negatywnie na aktywa „ryzykowne”, jakimi są m.in. spółki growth.

Wykres. 1. Zmiana oczekiwań rynkowych wobec przyszłego poziomu stóp procentowych w USA (zielona linia - stan obecny, złota – stan sprzed miesiąca)

06.09.2022_wykres nr 1

W zeszłym miesiącu kontynuowany był sezon wyników w Stanach Zjednoczonych, który w większości pokazał dobrą kondycję amerykańskich firm, wskazując jednocześnie szereg ryzyk związanych z niepewnością co do kształtowania się koniunktury gospodarczej w kolejnych miesiącach. Z 492 spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500, które opublikowały do końca sierpnia swoje wyniki finansowe, w ok. 75% przypadkach opublikowane wyniki przebiły oczekiwania rynkowe, choć warto tutaj zaznaczyć, że jest to wynik bliski średniej z ostatnich kilku lat.

Jednym z ciekawszych zjawisk, które można było zaobserwować w wynikach spółek w zeszłym miesiącu były dobre wyniki największych sieci detalicznych w USA świadczące o wciąż dobrej kondycji amerykańskiego konsumenta oraz kontynuacja mocnych spadków w segmencie wysoko wycenianych spółek softwarowych, które najczęściej są na wczesnym etapie rozwoju i nie generują jeszcze zysków.

W przypadku sieci detalicznych panowały obawy przed słabnącym popytem konsumenckim w związku z wysoką inflacją i niepewnością co do koniunktury gospodarczej w kolejnych miesiącach, jednak takie sieci jak Walmart, czy Home Depot pokazały całkiem przyzwoity zestaw wyników, zapewniając, że w dalszym ciągu konsument jest w dobrej kondycji. Odporność amerykańskiego konsumenta na wysoką inflację potwierdzały także wyniki niektórych przedstawicieli branży gastronomicznej (Chipotle Mexican Grill), czy producentów odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych (Lululemon). To wszystko daje nadzieje na relatywną odporność i siłę amerykańskiej gospodarki wobec zbliżającego się spowolnienia gospodarczego.

Drugim wartym odnotowania zjawiskiem płynącym z mijającego sezonu wyników była wciąż duża słabość największych wygranych po-covidowego odbicia na giełdach, czyli spółek softwarowych działających w chmurze, które najczęściej rosną dynamicznie na przychodach ale nie generują jeszcze zysków operacyjnych. Przykładami takich spółek z ostatniego tygodnia są Okta i MongoDB, które po opublikowaniu słabszych prognoz wyników spadły podczas jednej sesji odpowiednio o 33,7% i 25,3%. Główną przyczynę należy upatrywać w obniżeniu prognoz przyszłego wzrostu przychodów i utrzymującym się brakiem zysków, co w połączeniu z wysokimi mnożnikami wyceny stanowi przyczynę podwyższonej zmienności. Dlatego w naszym subfunduszu przeważamy obecnie spółki jakościowe charakteryzujące się stale rosnącymi zyskami operacyjnymi oraz wypracowujące dodatnie przepływy pieniężne, co w czasach zawirowań rynkowych stanowi wsparcie dla notowań akcji spółek.

W dalszym ciągu podchodzimy ostrożnie do rynków akcji, zakładając utrzymanie się podwyższonej zmienności na rynkach finansowych, powodowanej głównie obawami inwestorów przed wystąpieniem recesji na światowych rynkach oraz ryzykiem wystąpienia niedoborów energii w Europie. Z pozytywów należy jednak zaznaczyć istotne przecenienie się wskaźników wyceny wielu spółek, co powoduje, że na rynku pojawia się coraz więcej okazji inwestycyjnych, co będzie mieć kluczowe znaczenie w roku 2023.

Daniel Łuszczyński, CFA i Piotr Miliński
Zarządzający Subfunduszem QUERCUS Global Growth

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Global Growth (dalej: „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.