Komentarz miesięczny QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

 QUERCUS Obligacji Skarbowych

Po bardzo dobrym maju, czerwiec przyniósł dalsze, mocne wzrosty jednostek funduszy obligacyjnych. Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych zyskał w czerwcu 0,81%, a od początku roku zyskał już 2,68%. Fundusz nadal jest jednym z najlepszych funduszy długoterminowych obligacji skarbowych, zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online.

Na dodatnią stopę zwrotu w minionym miesiącu złożyły się, zarówno inwestycje w polskie obligacje skarbowe, jak i inwestycje w obligacje amerykańskie oraz papiery dłużne krajów z naszego regionu. Przed okresem wakacyjnym – który jest statystycznie bardzo dobry dla obligacji – zwiększyliśmy ryzyko portfela. Duration na koniec pierwszego półrocza wynosi ok. 4,8 roku. Dodatkiem do polskiego długu jest ekspozycja na obligacje amerykańskie oraz obligacje rumuńskie i chorwackie denominowane w euro. Ryzyko walutowe jest w pełni zabezpieczone.

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

W czerwcu subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy osiągnął stopę zwrotu na poziomie 0,48%, po raz kolejny będąc jednym z najlepszych funduszy w swojej klasie. Od początku roku QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał już 1,71%. Na dodatnią stopę zwrotu w minionym miesiącu złożyły się w głównej mierze inwestycje w obligacje indeksowane inflacją oraz instrumenty skarbowe o zmiennym oprocentowaniu. Kontrybucja do wyniku obligacji korporacyjnych była również pozytywna. Subfundusz nie inwestuje w długoterminowe obligacje, dlatego na koniec miesiąca, ryzyko, mierzone wskaźnikiem duration, wynosiło ok. 0,5 roku.

W skali miesiąca, bardzo mocno wzrosły aktywa subfunduszu, co wykorzystaliśmy do dalszej zmiany struktury portfela. Nadal największą część portfela stanowią obligacje skarbowe – zmiennokuponowe i indeksowane inflacją. Wśród emitentów korporacyjnych największy udział mają emitenci bankowi i deweloperzy. Ostatnie emisje obligacji korporacyjnych wykorzystaliśmy do zwiększenia dywersyfikacji. Pojawiła się m.in. branża energetyczna, a na rynku wtórnym zwiększyliśmy zaangażowanie w branżę paliwową, detaliczną i przemysłową.

WYKRES 1. Zmiany rentowności 10-letnich obligacji skarbowych.

20190705_wykres_1

Wydarzenia rynkowe

Ceny polskich obligacji systematycznie rosły w czerwcu. Wzrosty napędzane były zachowaniem na rynkach zagranicznych. Tym razem czynniki lokalne miały drugorzędne znaczenie. Rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych spadła w maju z 2,64% do 2,40%, 5-letnich z 2,18% do 2,06%, a dwuletnich z 1,68% do 1,60%. Kolejny raz w bieżącym roku, lepiej zachowywały się obligacje o relatywnie długim terminie do wykupu. Tak znaczny wzrost cen (spadek rentowności) obligacji miał związek z umocnieniem obligacji w zachodniej Europie i za oceanem. Ton wydarzeniom na rynkach nadawali po raz kolejny bankierzy centralni. Prezes Mario Draghi z Europejskiego Banku Centralnego zapowiedział powrót do ultra-luźnej polityki monetarnej, nawet z możliwością dalszej obniżki stóp procentowych. Amerykańska Rezerwa Federalna, mimo że nie obniżyła kosztu pieniądza na czerwcowym posiedzeniu, to zapowiedziała takie kroki w najbliższych miesiącach. Wydaje się przesądzone, że rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych rozpocznie się pod koniec lipca. Narastający konflikt handlowy na linii USA-Chiny, także sprzyjał inwestycjom w bezpieczne instrumenty. W przeciągu całego miesiąca, rentowność 10-letnich amerykańskich Treasuries spadła z 2,13% do 2,01%, a niemieckich Bundów z -0,20% do rekordowo niskiego poziomu -0,33%. Umacniały się również obligacje innych europejskich krajów, na czele z Włochami i Hiszpanią.

Polska gospodarka

Pozytywne tendencje w polskiej gospodarce utrwaliły się w ostatnim miesiącu. Dynamiki poszczególnych danych nie były aż tak imponujące jak w kwietniu, co należy wiązać z efektem kalendarzowym. Produkcja przemysłowa w maju wzrosła o 7,7%, a sprzedaż detaliczna o 7,3% (w stosunku do maja 2018 roku). Płace rosły szybciej o 7,7%, a zatrudnienie o 2,7% (rok do roku). Bezrobocie ponownie spadło i wynosi obecnie 5,4%. To najniższy poziom od czasów transformacji ustrojowej. Inflacja konsumencka w maju wzrosła o 2,4% rok do roku, a w czerwcu przyspieszyła jeszcze do 2,6% i po raz pierwszy od 2012 roku znalazła się powyżej celu inflacyjnego RPP. Na czerwcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych, a komunikat po posiedzeniu nadal był łagodny. Nie spodziewamy się podwyżek stóp procentowych do końca kadencji obecnej RPP.

WYKRES 2. Inflacja konsumencka i stopa referencyjna.

20190705_wykres_2

Perspektywy

W najbliższych miesiącach nadal oczekujemy kontynuacji pozytywnych tendencji na polskim rynku obligacji skarbowych. Brak podwyżek stóp procentowych, gołębie wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej, niska podaż instrumentów skarbowych na rynku pierwotnym oraz wysokie zaspokojenie potrzeb pożyczkowych (76% planu w połowie roku) sprzyjają inwestorom. Zapowiadane, bardzo łagodne podejście głównych światowych banków centralnych do polityki monetarnej sugeruje, że najbliższe lata powinny należeć do obligacji i funduszy w nie inwestujących.


Mariusz Zaród
Zarządzający QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.