Komentarz miesięczny QUERCUS Stabilny

Sierpień okazał się dobrym miesiącem dla krajowego rynku akcji. Indeks WIG w tym czasie zdecydowanie przebił się przez swój rekord wszech czasów na poziomie 68 tys. punktów, czym  potwierdził  siłę  trwającego  od  marca  2020 r.  trendu  wzrostowego.  Stopa zwrotu  z  Funduszu  w sierpniu 2021 r. wyniosła +2,4%, a od początku br. +15,4% (indeks WIG w tym samym okresie wzrósł o 24,4% - podkreślamy, iż indeks WIG nie jest benchmarkiem Funduszu). Był to już jedenasty miesiąc z rzędu Funduszu z dodatnią stopą zwrotu. Stopa zwrotu Funduszu za okres ostatnich 12 miesięcy to +19,5% (wykres poniżej).

13.09.2021_wykres nr 1


Widoczny jest relatywnie niski poziom zmienności jednostki oraz stabilność wyników. Wyniki Funduszu oceniamy jako solidne. Stopa zwrotu Funduszu od początku 2021 r. w dalszym ciągu jest wyższa od wszystkich funduszy mieszanych stabilnego wzrostu inwestujących na rynku polskim i jednocześnie najlepsza spośród wszystkich funduszy absolutnej stopy zwroty konserwatywnych (zgodnie z danymi Analizy.pl).

W sierpniu cały czas utrzymywaliśmy podwyższone zaangażowanie w akcje, na poziomie około 45% aktywów Funduszu (maksymalny możliwy udział to 50%). Kontynuowaliśmy także zwiększanie zaangażowania w akcjach największych spółek z WIG20 i jednocześnie realizowaliśmy zyski na wybranych inwestycjach wśród średnich i mniejszych spółek. Obecnie spółki z WIG20 stanowią ok. 40% portfela akcyjnego Funduszu, a spółki średnie i mniejsze ok. 60%.

Część obligacyjna Funduszu pracowała prawidłowo. Zwiększyliśmy zaangażowanie w obligacjach Skarbu Państwa o średnim terminie zapadalności (4-5 letnie). W najbliższym czasie zamierzamy brać udział w nowych emisjach obligacji korporacyjnych, które zaczną pojawiać się po okresie wakacyjnym.

Warto podkreślić, iż cały czas systematycznie rosną aktywa Funduszu.  Na  koniec  sierpnia  2021 r. wartość  aktywów  wynosiła 165 mln PLN  (w porównaniu do 63 mln PLN na koniec 2020 r.). Widzimy rosnące zaufanie Inwestorów do naszego Funduszu. Taka wielkość aktywów daje  w dalszym ciągu dużą elastyczność w zarządzaniu.

Wyceny dużej części spółek pozostają na relatywnie atrakcyjnych poziomach z długoterminowej perspektywy, często ciągle na poziomie wskaźnika cena/zysk ok. 10 i cena/wartość księgowa ok. 1,0-1,2. Optymizm inwestorów rośnie, ale w dalszym ciągu nie widać euforii na krajowym rynku akcji, co jest pozytywnym znakiem.

W najbliższych miesiącach nie można wykluczyć większej zmienności na rynkach. Korekty można wykorzystywać do uzupełnienia portfela o najbardziej perspektywiczne walory. Zakładamy możliwość redukcji obecnie wysokiego udziału akcji w Funduszu w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej.

Bartłomiej Cendecki, CFA
Zarządzający QUERCUS Stabilny

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno-podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.