Nowa strategia Quercus TFI S.A. – Q.2019: 4 nowych Zarządzających, 2 nowe obszary inwestycyjne, 5 nowych funduszy

 

Warszawa, 3 stycznia 2019 r. Quercus TFI S.A. ogłasza nową strategię: Q.2019. Z początkiem roku do firmy dołączyło 4 doświadczonych Zarządzających: dr Jarosław Jamka, Mariusz Zaród, Piotr Miliński i Marcin Petelski. Quercus TFI S.A. poszerza spektrum inwestycyjne o 2 nowe obszary i uruchamia 5 nowych funduszy inwestycyjnych.

• 4 nowych Zarządzających

dr Jarosław Jamka
Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne, jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Grupie ING i ostatnio w Ipopema TFI S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Inwestycyjnego.
Od stycznia 2019 roku jest Zastępcą Dyrektora Departamentu Inwestycyjnego w Quercus TFI S.A.

Mariusz Zaród
Posiada wykształcenie wyższe, ekonomiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość.
Karierę zawodową rozpoczął w BZ WBK Asset Management S.A. (obecnie Santander TFI S.A.). Ostatnio był zatrudniony w Ipopema TFI S.A. na stanowisku Head of Interest Rates and Credits.
Od stycznia 2019 r. jest Dyrektorem ds. Instrumentów Dłużnych w Quercus TFI S.A.

Piotr Miliński
Ukończył z wyróżnieniem Szkołę Główną Handlową w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych.
Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w Opera TFI S.A. Ostatnio był związany z Ipopema TFI S.A.
Od grudnia 2018 r. jest Zarządzającym Funduszami w Quercus TFI S.A.

Marcin Petelski
Ma 22 lata doświadczenia w zarządzaniu aktywami.
W latach 2009-2015 był Głównym Zarządzającym Portfelem Akcji w Nordea PTE S.A. W tym okresie Nordea OFE osiągnął najwyższą stopę zwrotu ze wszystkich Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na sześć oficjalnych rankingów KNF, Nordea OFE pięć razy zajął pierwsze miejsce, a raz drugie.
Od maja 2015 r. do sierpnia 2018 r. Marcin Petelski był Wiceprezesem Zarządu Insignis TFI S.A., gdzie z sukcesami współzarządzał Insignis FIZ. W tym okresie fundusz osiągnął stopę zwrotu +37,9%.
Od 28 grudnia 2018 r. zarządza autorskim funduszem Alphaset FIZ w Quercus TFI S.A.

• 2 nowe obszary inwestycyjne

Do tej pory Quercus TFI S.A. specjalizowało się w 2 obszarach:
• akcjach polskich / regionalnych, głównie w segmencie średnich i mniejszych spółek,
• instrumentach dłużnych nieskarbowych, głównie bankowych i emitowanych przez spółki giełdowe.
Od początku 2019 r. do powyższych 2 obszarów dodano 2 nowe.

Obligacje skarbowe
Pierwszym z nich są najbezpieczniejsze instrumenty:
• polskie obligacje skarbowe,
• zagraniczne obligacje skarbowe,
• obligacje emitowane przez banki centralne i instytucje ponadnarodowe.
Instrumenty te cechują się najwyższym poziomem płynności i bezpieczeństwa.

Inwestycje globalne
Drugim nowym obszarem będą inwestycje globalne, w szczególności:
• akcje notowane na rynkach rozwiniętych,
• instrumenty pochodne na główne indeksy giełdowe,
• wybrane surowce.
Instrumenty te charakteryzują się wysokim poziomem płynności.
Pozwalają również uniezależnić się od koniunktury w segmencie średnich i mniejszych spółek notowanych na GPW.

• 5 nowych funduszy

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (d. QUERCUS Europa)
Produkt o charakterze funduszu gotówkowego (ale nie spełnia kryteriów „funduszu rynku pieniężnego” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego).
Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
Stopa zwrotu subfunduszu powinna być na ogół wyższa niż oprocentowanie lokat bankowych za okres 3, 6 i 12 miesięcy.
Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.
Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.
Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne, w tym m.in. emitowane przez:
• Skarb Państwa lub bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej,
• przedsiębiorstwa, w tym spółki notowane na GPW w Warszawie,
• inne państwa należące do UE lub OECD lub ich banki centralne.
Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu nie może być dłuższy niż 1 rok.
Subfundusz jest produktem o potencjalnie najniższym profilu ryzyka w ofercie Quercus TFI S.A. i jest dedykowany zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych o najmniejszej skłonności do ryzyka, oczekujących wysokiej płynności i niskiej zmienności wycen jednostek uczestnictwa. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako bezpieczny element zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Subfundusz jest alternatywą dla lokaty bankowej.
Subfundusz nie posiada benchmarku.
Zarządzający: Mariusz Zaród, Jarosław Jamka, Piotr Miliński
Opłata stała za zarządzanie 0,8% pa (0 w 1Q19), success fee (po zgodzie KNF) 10% od zysku (max 0,5%), brak opłaty dystrybucyjnej

QUERCUS Obligacji Skarbowych (d. QUERCUS Rosja)
Produkt obligacyjny, inwestujący głównie w obligacje skarbowe.
Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
Stopa zwrotu subfunduszu powinna być na ogół wyższa niż oprocentowanie lokat bankowych za okres 3, 6 i 12 miesięcy.
Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.
Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.
Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i zagraniczne instrumenty o podobnej charakterystyce.
Zarządzający subfunduszem dąży do pokonania konkurencyjnych funduszy obligacyjnych, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako bezpieczny element zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w długoterminowym horyzoncie. Jest dedykowany zarówno inwestorom indywidualnym, jak i instytucjonalnym o niskiej skłonności do ryzyka oraz oczekującym wysokiej płynności.
Subfundusz może być alternatywą dla lokaty bankowej.
Subfundusz nie posiada benchmarku.
Zarządzający: Mariusz Zaród, Jarosław Jamka, Piotr Miliński
Opłata stała za zarządzanie 1,0% pa (0 w 1Q19), success fee (po zgodzie KNF) 10% od zysku (max 0,5%), opłata dystrybucyjna do 1,5%

QUERCUS Global Balanced (d. QUERCUS Selektywny)
Produkt o charakterze funduszu mieszanego. Subfundusz o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka.
Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Zarządzający nie gwarantują osiągania dodatnich stóp zwrotu, jednak stosują ścisłą kontrolę ryzyka, która może pozwolić na ograniczenie strat w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków rynkowych.
Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy poszczególne klasy aktywów oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu.
Zarządzający subfunduszem preferują następujące klasy aktywów:
• polskie i zagraniczne akcje oraz instrumenty pochodne na indeksy,
• surowce, ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej i złota,
• polskie i zagraniczne obligacje skarbowe,
• obligacje korporacyjne,
• kontrakty futures na waluty.
Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na szybkie dostosowanie alokacji do aktualnych warunków rynkowych. Wykorzystanie aktywów o ujemnej korelacji z rynkiem akcji pozwala na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.
Subfundusz nie posiada benchmarku.
Zarządzający: Jarosław Jamka, Piotr Miliński, Mariusz Zaród
Opłata stała za zarządzanie 2,8% pa, success fee (po zgodzie KNF) 10% od zysku (max 1%), opłata dystrybucyjna do 2,8%

QUERCUS Global Balanced Plus FIZ (d. QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ)
Produkt o charakterze funduszu mieszanego. Fundusz zamknięty o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka i większymi możliwościami inwestycyjnymi niż fundusze otwarte.
Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Zarządzający nie gwarantują osiągania dodatnich stóp zwrotu, jednak stosują ścisłą kontrolę ryzyka, która może pozwolić na ograniczenie strat w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków rynkowych.
Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy poszczególne klasy aktywów oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu.
Zarządzający funduszem preferują następujące klasy aktywów:
• polskie i zagraniczne akcje oraz instrumenty pochodne na indeksy,
• surowce, ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej i złota,
• polskie i zagraniczne obligacje skarbowe,
• obligacje korporacyjne,
• kontrakty futures na waluty.
Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na szybkie dostosowanie alokacji do aktualnych warunków rynkowych. Wykorzystanie aktywów o ujemnej korelacji z rynkiem akcji pozwala na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.
Subfundusz nie posiada benchmarku.
Zarządzający: Jarosław Jamka, Piotr Miliński, Mariusz Zaród

Alphaset FIZ – fundusz autorski
Fundusz zamknięty o polityce absolutnej stopy zwrotu.
Zespół zarządzający będzie się skupiał na selekcji spółek do portfela, a nie na obstawianiu scenariuszy rynkowych.
Strategia funduszu będzie realizowana poprzez inwestowanie głównie w akcje spółek, których wartość wewnętrzna rośnie dzięki dobremu zarządzaniu, dobrym produktom, dobrej strategii rozwoju i trwałym przewagom konkurencyjnym.
Portfel będzie w dużej części zabezpieczony przed niekorzystną koniunkturą giełdową.
Jednym z najważniejszych kryteriów selekcji spółek będzie zapewnienie wysokiej płynności portfela funduszu.
Fundusz kierowany będzie wyłącznie do zamożnych Inwestorów (min wartość inwestycji 200 tys. zł). Nabycie certyfikatów będzie możliwe jedynie bezpośrednio w Quercus TFI S.A.
Zarządzający: Marcin Petelski

„Naszym głównym celem strategicznym jest wzrost wartości akcji Quercus TFI S.A. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez wzrost aktywów pod zarządzaniem i umacnianie pozycji na polskim rynku funduszy inwestycyjnych jako niezależny dostawca unikalnych produktów dla zamożnych Inwestorów o solidnych wynikach inwestycyjnych.” – podsumowuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.