Quercus TFI S.A. uatrakcyjni ofertę produktową, zatrudni nowych specjalistów i zamierza obniżyć opłaty

Warszawa, 1 października 2018 r. Na koniec 2018 r. Quercus TFI S.A. zmieni strategie 4 funduszy: QUERCUS Europa, QUERCUS Rosja, QUERCUS Selektywny i QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ. Do zespołu inwestycyjnego Quercus TFI S.A. z początkiem 2019 r. dołączy 3 doświadczonych specjalistów: dr Jarosław Jamka, Mariusz Zaród i Piotr Miliński.

QUERCUS Europa zostanie zastąpiony przez QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, czyli fundusz o charakterze gotówkowym z wysokim udziałem instrumentów skarbowych. Opłata stała za zarządzanie może zostać obniżona z 3,3% do max 1,0%.

QUERCUS Rosja zmieni strategię na QUERCUS Obligacji Skarbowych, czyli fundusz o charakterze obligacyjnym z wysokim udziałem instrumentów skarbowych. Opłata stała za zarządzanie może zostać obniżona z 3,3% do max 1,5%.

QUERCUS Selektywny zostanie zastąpiony przez QUERCUS Global Balanced, czyli fundusz mieszany z wysokim udziałem płynnych instrumentów zagranicznych. Opłata stała za zarządzanie zostanie utrzymana na poziomie max 2,8%.

QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ zostanie zastąpiony przez QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, czyli fundusz zamknięty mieszany z wysokim udziałem płynnych instrumentów zagranicznych. Opłata stała za zarządzanie może zostać obniżona z 3,75% do max 3,0%.

Zmiany strategii funduszy nastąpią 28 grudnia 2018 r. Pozostałe fundusze QUERCUS będą kontynuowały swoje dotychczasowe strategie, a zarządzały nimi będą te same osoby, co dotychczas, na czele z Sebastianem Buczkiem.

W związku z powyższymi zmianami do zespołu inwestycyjnego Quercus TFI S.A. z początkiem 2019 r. dołączy trzech doświadczonych specjalistów. Poniżej ich krótkie cv.

dr Jarosław Jamka
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest doktorem nauk ekonomicznych i absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego.
Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. w DM Certus S.A. na stanowisku Maklera Papierów Wartościowych. Następnie pracował w Banku BPH S.A. na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego w Departamencie Inwestycji Kapitałowych. W latach 1996-97 zatrudniony był na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego i Zarządzającego Portfelami w DM BDM S.A.
Od 1997 do 1999 r. związany z ING Investment Management (Polska) S.A. i ING TFI Polska S.A., gdzie pracował jako Zarządzający Funduszami i Portfelami.
Od marca 1999 roku do marca 2010 r. związany z ING PTE S.A. i ING TUnŻ S.A., gdzie obejmował stanowiska Dyrektora Departamentu Inwestycji, a od 2002 r. Wiceprezesa Zarządu ING PTE S.A., a także stanowisko CFO w ING TUnŻ S.A. jako Wiceprezes i Prezes Zarządu w latach 2006-2010.
W latach 2010-2013 związany z DM Money Makers S.A. jako jeden z założycieli, Partner Zarządzający i Zarządzający Portfelami.
W latach 2013-2014 pracował jako CFO i Wiceprezes Zarządu Grupy LeasingTeam.
Od listopada 2014 r. związany z Ipopema TFI S.A., odpowiedzialny za obszar zarządzania funduszami inwestycyjnymi rynku kapitałowego na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego i Wiceprezesa Zarządu.

Mariusz Zaród
Posiada wykształcenie wyższe, ekonomiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość.
Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w BZ WBK Asset Management S.A. (obecnie Santander TFI S.A.). Początkowo pracował jako Dealer i Analityk Makroekonomiczny, a następnie Zarządzający Funduszami. Był odpowiedzialny za fundusze papierów dłużnych. Od grudnia 2014 r. zatrudniony w Ipopema TFI S.A. na stanowisku Zarządzającego Funduszami, a następnie Head of Interest Rates and Credits w Departamencie Zarządzania Aktywami. Odpowiada za fundusze obligacji skarbowych, korporacyjnych oraz fundusze gotówkowe i pieniężne.

Piotr Miliński
Ukończył z wyróżnieniem studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych.
Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 2014 r., początkowo w charakterze Analityka Akcji i Papierów Dłużnych, a następnie jako Młodszy Zarządzający Funduszami w Opera TFI S.A. Specjalizował się w analizach spółek sektora finansowego oraz rynku obligacji korporacyjnych.
W latach 2017-2018 związany z Ipopema TFI S.A., gdzie odpowiada za fundusz Multi-Asset FIZ, osiągając jeden z najlepszych wyników w swojej kategorii.

„Do tej pory specjalizowaliśmy się w 2 obszarach: akcjach średnich i mniejszych spółek notowanych na GPW oraz dłużnych instrumentach bankowych i korporacyjnych.
Od nowego roku dodamy 2 nowe obszary: akcje globalne oraz dłużne instrumenty skarbowe.
Cieszymy się, że do naszego zespołu dołączą doświadczeni specjaliści w tych dziedzinach, z historycznymi sukcesami inwestycyjnymi na koncie. Chcielibyśmy, aby nowe osoby w przyszłości stały się również akcjonariuszami Quercus TFI S.A.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.