Quercus TFI S.A. w 2018 r. miało 21,1 mln zł zysku netto (bez zdarzeń jednorazowych)

Warszawa, 15 marca 2019 r. W 2018 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 21,1 mln zł zysku netto (bez zdarzeń jednorazowych) versus 34,0 mln zł rok wcześniej. 

Wynik raportowany, wraz z rezerwą na ekspozycję na obligacje GetBack S.A., wyniósł -10,2 mln zł.
Raportowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 85,8 mln zł (spadek z 119,1 mln zł).
Zysk z działalności operacyjnej (bez zdarzeń jednorazowych) osiągnął poziom 25,7 mln zł (spadek z 41,1 mln zł).
W wynikach ujęto opłatę zmienną za zarządzanie, która w roku 2018 wynosiła 2,8 mln zł.
Quercus TFI S.A. posiadało 32 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów oraz dodatkowo ekspozycję na certyfikaty funduszu R2 FIZ.

„Wyniki finansowe (bez zdarzeń jednorazowych) w 2018 r. były zgodne z oczekiwaniami. Głównym powodem spadku przychodów i zysku była niższa baza aktywów pod zarządzaniem, która na koniec roku wyniosła 2,51 mld zł (-46% r/r).
Zgodnie z uchwałą Zarządu z 3 kwietnia 2018 r., musieliśmy oszacować negatywny wpływ ekspozycji na obligacje GetBack S.A., który wyniósł 31,3 mln zł. Jest to zdarzenie o charakterze jednorazowym.” – komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.

Zarząd Spółki wskazuje, że skumulowany wynik finansowy za lata 2017-2018 pomniejszony o całkowitą wartość ekspozycji na obligacje GetBack S.A. daje nadwyżkę 14,6 mln zł. Tym samym taka kwota, o ile spełnione będą wymogi kapitałowe, może być przeznaczona na skup akcji własnych (buy-back).