Skonsolidowany zysk netto Quercus TFI S.A. w I kwartale 2022 r. wzrósł do 4,5 mln zł

Warszawa, 22 kwietnia 2022 r. W I kwartale 2022 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 4,5 mln zł zysku skonsolidowanego versus 3,7 mln zł rok wcześniej, tj. +22% r/r.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 27,8 mln zł wobec 12,0 mln zł przed rokiem (efekt konsolidacji DI Xelion).

Quercus TFI S.A. posiadało rekordowo wysoki skonsolidowany kapitał własny w wysokości 93,7 mln zł.

„Jesteśmy zadowoleni z naszych wyników finansowych w I kwartale. Baza aktywów pod zarządzaniem była większa r/r i zapewniła wyższe przychody i zyski, mimo obniżenia maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie do 2,0% od początku br. DI Xelion zanotował wzrost zysku do 0,5 mln zł, tj. o 40% r/r.” – komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.