Skonsolidowany zysk netto Quercus TFI S.A. w I półroczu 2022 r. wzrósł do 7,7 mln zł

Warszawa, 12 sierpnia 2022 r. W I półroczu 2022 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 7,7 mln zł zysku skonsolidowanego versus 7,2 mln zł rok wcześniej, tj. +7% r/r.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 51,3 mln zł wobec 25,4 mln zł przed rokiem (efekt konsolidacji DI Xelion).

Quercus TFI S.A. posiadało wysoki poziom skonsolidowanego kapitału własnego – 74,7 mln zł (już z uwzględnieniem skupu akcji własnych).

„I połowa br. była trudna dla branży TFI. Bessa na rynkach obligacji i akcji, spowodowana m.in. wybuchem wojny w Ukrainie, wpłynęła negatywnie na wyniki inwestycyjne funduszy i aktywa pod zarządzaniem. Mimo to, udało się nam uzyskać rezultaty lepsze niż przed rokiem.
Z pozytywów warto wskazać na zmianę trendu na rynkach obligacji od lipca, co powinno skutkować bardzo dobrymi wynikami funduszy dłużnych w II połowie br.
DI Xelion zanotował wzrost zysku do 0,9 mln zł, tj. o 4% r/r.” – komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.