Skonsolidowany zysk netto Quercus TFI S.A. w III kwartale 2022 r. wyniósł 2,9 mln zł

Warszawa, 21 października 2022 r. W III kwartale 2022 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 2,9 mln zł zysku skonsolidowanego versus 4,1 mln zł rok wcześniej, tj. -29% r/r.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej wyniosły 22,0 mln zł wobec 15,3 mln zł przed rokiem (efekt konsolidacji DI Xelion).

Quercus TFI S.A. posiadało wysoki poziom skonsolidowanego kapitału własnego – 77,6 mln zł.

„III kwartał br. był trudny dla branży TFI. Bessa na rynkach obligacji i akcji, spowodowana m.in. wybuchem wojny w Ukrainie i podwyżkami stóp procentowych przez banki centralne, wpłynęła negatywnie na wyniki inwestycyjne funduszy i aktywa pod zarządzaniem. Miało to wpływ na nasze wyniki finansowe. Tym niemniej zysk za ostatni kwartał w wysokości 2,9 mln zł uznajemy za przyzwoity, biorąc pod uwagę warunki rynkowe.
Z pozytywów warto także wskazać dobre wyniki DI Xelion, który w br. zanotował wzrost zysku do 1,7 mln zł, tj. o 26% r/r.” – komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.