Zysk Quercus TFI S.A. w I półroczu 2018 r. spadł do 11,9 mln zł (-19% r/r)

Warszawa, 9 sierpnia 2018 r. W I półroczu 2018 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 11,9 mln zł zysku netto versus 14,8 mln zł rok wcześniej. 

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 47,0 mln zł (spadek z 54,6 mln zł).
Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 14,3 mln zł (spadek z 17,8 mln zł).

W wynikach nie ujęto opłaty zmiennej za zarządzanie (rozliczana jest na koniec roku), która na koniec czerwca br. wynosiła 2,3 mln zł.

Quercus TFI S.A. posiadało na koniec I półrocza 2018 r. 23 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów oraz ekspozycję na certyfikaty funduszu R2 FIZ o wartości 40,5 mln zł.

„Wyniki finansowe naszej firmy w I półroczu były słabsze r/r. Głównym powodem była mniejsza baza aktywów pod zarządzaniem – 3,46 mld zł, -29% r/r.
Powstanie funduszu R2 FIZ było związane z koniecznością ratowania klientów funduszy QUERCUS przed ekspozycją na obligacje GetBack S.A. Zakładamy, że w przyszłości odzyskamy część środków zainwestowanych w ten fundusz.” – komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.