Zysk Quercus TFI S.A. w I półroczu 2019 r. wyniósł 4,4 mln zł

Warszawa, 9 sierpnia 2019 r. W I półroczu 2019 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 4,4 mln zł zysku netto versus 11,9 mln zł rok wcześniej.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 26,6 mln zł (47,0 mln zł przed rokiem).
Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 5,6 mln zł (14,2 mln zł).
Potencjalna (nie ujęta jeszcze w wynikach) opłata zmienna (success fee) wyniosła 4,5 mln zł (2,3 mln zł).
Quercus TFI S.A. posiadało 36 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów oraz dodatkowo ekspozycję na certyfikaty funduszu R2 FIZ.

Na nasze wyniki w I półroczu największy wpływ miała niższa o 40% r/r baza aktywów pod zarządzaniem. W samym I półroczu aktywa były już stabilne i wyniosły 2,469 mld zł na koniec okresu.
Najważniejszy jest jednak inny aspekt – poprawa wyników inwestycyjnych naszych funduszy. I półrocze było pod tym względem udane. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły: QUERCUS Global Growth +16,60%, Acer Aggressive FIZ +12,33%, i QUERCUS Agresywny +8,00%. Największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał solidne +1,14%. Ponadto wyróżnić można nasze nowe fundusze dłużne – QUERCUS Obligacji Skarbowych +2,68% i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy +1,71%.
Dzięki solidnym wynikom inwestycyjnym potencjalna opłata zmienna wyniosła 4,5 mln zł. Nie jest ona jeszcze uwzględniona w raportowanych wynikach finansowych, będzie rozliczona na koniec roku.” – komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.