Zysk Quercus TFI S.A. w III kwartale 2019 r. wyniósł 2,8 mln zł

Warszawa, 18 października 2019 r. W III kwartale 2019 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 2,8 mln zł zysku netto versus 4,5 mln zł (bez zdarzeń jednorazowych) rok wcześniej.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 14,1 mln zł (spadek z 19,4 mln zł).
Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 3,3 mln zł (spadek z 5,4 mln zł).

W wynikach nie ujęto potencjalnej opłaty zmiennej za zarządzanie (rozliczana jest na koniec roku), która na koniec września br. wynosiła  6,1 mln zł.

Quercus TFI S.A. posiadało 38 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów oraz dodatkowo ekspozycję na certyfikaty funduszu R2 FIZ.

„Na nasze wyniki w minionym kwartale największy wpływ miała niższa o ponad 20% r/r baza aktywów pod zarządzaniem. W samym III kwartale aktywa nieco wzrosły i wyniosły 2,544 mld zł na koniec okresu. Wyniki III kwartału są lepsze niż w I kwartale (2,3 mln zł) i II kwartale  br. (2,1 mln zł) głównie ze względu na większą liczbę dni, za które naliczana była stała opłata za zarządzanie.
Najważniejszy jest jednak inny aspekt – poprawa wyników inwestycyjnych naszych funduszy. Okres pierwszych 9 miesięcy był pod tym względem udany. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły: QUERCUS Global Growth +19,67%, Acer Aggressive FIZ +14,26%, QUERCUS Gold +12,52% i QUERCUS Stabilny +8,91%. Największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał solidne +1,69%. Ponadto wyróżnić można nasze nowe fundusze dłużne – QUERCUS Obligacji Skarbowych +5,04% i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy +2,39%.
Dzięki solidnym wynikom inwestycyjnym potencjalna opłata zmienna wyniosła 6,1 mln zł. Nie jest ona jeszcze uwzględniona w raportowanych wynikach finansowych, będzie rozliczona na koniec roku.” – komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.