QUERCUS Obligacji Skarbowych

Stopa zwrotu (%)
na dzień 11/07/2024

Wartość j.u.

76,71 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień 0,31%
1 miesiąc 1,31%
3 miesiące 2,06%
6 miesięcy 1,62%
YTD 2,12%
1 rok 7,77%
3 lata -7,33%
5 lat 0,51%
Od pierwszej wyceny
28/12/2018
3,66%
Początek działalności
Zarządzający
Mariusz Zaród
Udział akcji w portfelu
brak
Benchmark
indeks Treasury Bond Spot Poland (TBSP)
Opłata za zarządzanie
1,0% + 20% od zysku ponad benchmark
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,5%
Minimalna pierwsza wpłata
1.000 PLN
Wskaźnik ryzyka (SRI)
3
Opis funduszu

Subfundusz dłużny, krajowy, inwestujący głównie w obligacje skarbowe.

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w średnioterminowym horyzoncie czasowym, wyższy niż w przypadku indeksu TBSP. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.

Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego za wyjątkiem okresów gwałtownego wzrostu stóp procentowych.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element niskiego ryzyka zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w długoterminowym horyzoncie. Jest dedykowany inwestorom o niskiej skłonności do ryzyka oraz oczekującym wysokiej płynności.

Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model w odniesieniu do benchmarku Treasury Bond Spot Poland, spójnego z faktyczną polityką inwestycyjną Subfunduszu. Oznacza to, że opłata za wyniki może być pobrana wyłącznie w sytuacji osiągania relatywnie wyższej stopy zwrotu od benchmarku, docelowo w 5-letnim okresie odniesienia. Ponadto relatywne straty, poniesione wcześniej w okresie odniesienia, muszą zostać odrobione przed pobraniem opłaty za wyniki. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20%. Opłata za wyniki może być pobrana tylko raz w roku kalendarzowym, także w przypadku nominalnej straty po pokonaniu benchmarku.

 

Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl.  Subfundusz nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje i instrumenty pochodne. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.