Dane rejestrowe

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
tel. +48 22 205 3000
fax +48 22 205 3001
http://www.quercustfi.pl 
e-mail: biuro@quercustfi.pl
 
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000288126
NIP: 1080003520
REGON: 141085990
kapitał zakładowy 5 516 053,50 zł, kapitał wpłacony 5 516 053,50 zł.