2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 27 czerwca 2019 r.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA   
Projekty uchwał na ZWZA   
Pełnomocnictwo ZWZA   
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
Projekty uchwał na ZWZA zgłoszone przez akcjonariusza 06.06.2019 

 

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
Sprawozdanie finansowe Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2018 (zawarte w Raporcie Rocznym za rok 2018) 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2018 (zawarte w Raporcie Rocznym za rok 2018) 
Propozycja Zarządu Quercus TFI S.A. odnośnie podziału straty za rok obrotowy 2018 (zawarta w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018)   
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2018, w tym oceny przewidziane w zbiorach zasad ładu korporacyjnego 
Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia   
Kandydatury zgłoszone do organów emitenta przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

Przebieg Walnego Zgromadzenia
Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem
Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy 
Uchwały podjęte przez ZWZ Quercus TFI S.A.

Nagranie WZA

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie -  29 kwietnia 2019 r.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA   
Projekty uchwał na NWZA   
Pełnomocnictwo NWZA   
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów 

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
Sprawozdanie finansowe QUERCUS Parasolowy SFIO za rok 2018   
Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia

Przebieg Walnego Zgromadzenia
Uchwały podjęte przez NWZA Quercus TFI S.A.   

Nagranie WZA

 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie -  14 lutego 2019 r.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA   
Projekty uchwał na NWZA   
Pełnomocnictwo NWZA   
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów 

 

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
Kandydatura zgłoszona do Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. w związku z NWZA
Kandydatura zgłoszona do Zarządu Quercus TFI S.A. w związku z NWZA

Przebieg Walnego Zgromadzenia
Uchwały podjęte przez NWZA Quercus TFI S.A.   

Nagranie WZA