Komentarz do wyników subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapitału

Podsumowanie sytuacji rynkowej

RPP na lutowym posiedzeniu po raz kolejny pozostawiła główną stopę proc. na poziomie 6,75%. NBP wciąż uzależnia dalsze decyzje od napływających danych makroekonomicznych, czeka na przeminięcie negatywnego szoku kosztowego oraz pełne ujawnienie się skutków dotychczasowych podwyżek stóp proc. Podczas konferencji prasowej Prezes NBP A. Glapiński potwierdził przekaz z poprzednich miesięcy: obecny poziom stóp procentowych jest odpowiedni i w ocenie banku centralnego powinien pomóc w ujarzmieniu inflacji. Rada dostrzega osłabienie wzrostu gospodarczego w Polsce i za granicą, co powinno sprzyjać obniżeniu inflacji. Jednocześnie bank jest gotowy tolerować wydłużony proces dezinflacji, aby uniknąć nadmiernego spowolnienia wzrostu gospodarczego, które byłoby bolesne dla gospodarstw domowych. Z danych inflacyjnych odczyt inflacji CPI pokazał dynamikę na poziomie 17,2% r/r wobec 16,6% r/r poprzednio, ale był to wynik poniżej konsensusu prognoz rynkowych w wysokości 17,6%. Z głównych składowych inflacja cen żywności obniżyła się do 20,7% r/r z 21,5% r/r. Z kolei inflacja cen paliw wzrosła do 18,7% r/r z 13,5% r/r, a ceny nośników energii wzrosły o 34,0% r/r z 31,1% r/r. Przed nami zapewne najwyższa dynamika wzrostu cen (najbliższy odczyt), ale później oczekujemy stopniowego zejścia inflacji do poziomu poniżej 10%.
 

Notowania polskich obligacji skarbowych w ujęciu m/m straciły na wartości. Dochodowości papierów na koniec lutego wynosiły odpowiednio: (OK0724) 6,16% wobec 6,08% na koniec stycznia, (DS0727) 6,42% wobec 5,94% oraz (DS1033) 6,53% wobec 6,01%. Notowania złotego zachowały się stabilnie do euro i nieznacznie straciły do dolara amerykańskiego w ślad za umocnieniem EUR/USD. Kursy wynosiły odpowiednio: EUR/PLN 4,71 vs 4,71 i USD/PLN 4,44 vs 4,34.

Rynek obligacji korporacyjnych w pierwszych miesiącach 2023 r., podobnie jak na rynku obligacji skarbowych, doświadczył istotnej poprawy. Odpływy z funduszy inwestycyjnych wyhamowały, a nawet według raportów rynkowych widać pierwsze potwierdzające sygnały o napływach do funduszy dłużnych, zdecydowanie poprawiając sytuację na rynku obligacji korporacyjnych Catalyst. Na rynku pierwotnym polski sektor bankowy (w ślad za europejskimi bankami) rozpoczął plasowanie emisji pod kątem potrzeb kapitałowych (MREL). Z powodzeniem emisję eurową uplasował największy polski bank PKO BP. W „kolejce” czekają kolejne banki, takie jak: Santander, Millennium, Pekao oraz Alior.
 
Komentarz do wyników QUERCUS Ochrony Kapitału

Wynik subfunduszu QUERCUS Ochrony za I-II 2023 r. wyniósł +2,0%. Od początku działalności stopa zwrotu wynosi blisko 63%. Niezmiennie główny nacisk kierowany jest na budowaniu portfela o solidnej rentowności przy zachowaniu ryzyka kredytowego na bezpiecznym poziomie. Kondycja finansowa spółek emitujących dług korporacyjny pozostaje w większości przypadków bardzo dobra. Spółki w ostatnim czasie zachowywały się ostrożnie (reakcja na pandemię oraz wojny w Ukrainie), ograniczając zadłużenie i wzmacniając swoje bilanse na wypadek gorszych czasów. Charakterystyka subfunduszu zakłada na stale wbudowaną poduszkę płynnościową, która składa się z obligacji skarbowych (zmiennokuponowe) i krótkoterminowych instrumentów dłużnych. Utrzymujemy dużą dywersyfikację portfela inwestycyjnego, zarówno pod względem branżowym, poszczególnych emitentów (na stałe pomiędzy 30-40 emitentów), jak też posiadanych instrumentów o różnych terminach zapadalnościach (pomiędzy 60-70 serii instrumentów). Takie podejście umożliwia elastyczne podejście i reagowanie w zależności od bieżącej sytuacji rynkowej. Największe pozycje wśród instrumentów dłużnych nieskarbowych to nadal Grupa PZU i Kruk. W ramach bieżącej działalności konsekwentnie staramy się zwiększać dywersyfikację portfela, inwestując w podmioty o niskiej wrażliwości na bieżącą sytuację gospodarczą. 

W lutym br. Analizy.pl wybrały najlepsze fundusze na polskim rynku funduszy inwestycyjnych i wyróżniły je najbardziej prestiżowym tytułem – ALFA 2022. Miło nam jest poinformować, że w kategorii polskich papierów korporacyjnych najlepszym funduszem w Polsce został QUERCUS Ochrony Kapitału.

znal alfa


Wykres: Wartość j.u. QUERCUS Ochrony Kapitału od początku działalności

Wykres 1


Perspektywy

Ostatnie tygodnie przyniosły wyraźną poprawę na rynkach. Podtrzymujemy opinię, że rok 2023 powinien być zdecydowanie lepszy dla inwestorów. Można oczekiwać odwrócenia przynajmniej części negatywnych tendencji. Inflacja powinna zacząć spadać, co umożliwi bankom centralnym zakończenie procesu podnoszenia stóp proc., a w optymistycznym scenariuszu nawet są możliwe pierwsze symboliczne obniżki. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się w związku z tym wyraźnie poprawiać. Rynek obligacji korporacyjnych powoli wraca do kręgu zainteresowania inwestorów. Spready kredytowe kształtują się na atrakcyjnych poziomach, zdecydowanie wyższych w porównaniu do lat ubiegłych. Oprocentowanie kuponów oparte na stawkach Wibor wraz z bieżącą wyceną instrumentów daje portfel o wysokiej rentowności, który powinien zaowocować wysoką stopą zwrotu w 2023 r.  

Krzysztof Grudzień
Zarządzający Subfunduszem QUERCUS Ochrony Kapitału

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Ochrony Kapitału (dalej: „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO i nie jest subfunduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.