Komentarz miesięczny QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy oraz QUERCUS Obligacji Skarbowych

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy nadal znajduje się na ścieżce wzrostowej, a wyniki przekraczają oczekiwania. W maju zyskał 0,83%, a od początku roku stopa zwrotu wynosi już 5,61%, co plasuje go w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych. Nasza prognoza 10% zysku na koniec roku jest w tym momencie niezagrożona. Za majowy wynik odpowiadają głównie skarbowe obligacje zmiennokuponowe oraz korporacyjne. Tym razem słabiej zachowywały się obligacje indeksowane inflacją.

Nasz najbezpieczniejszy produkt pozostaje jednym z beneficjentów powrotu kapitału na rynek funduszy dłużnych. Nowe środki pozwoliły na wzrost udziału banków w aktywach. Zwiększyliśmy też ekspozycję na sektor deweloperski. Nadal preferujemy emitentów z udziałem Skarbu Państwa oraz liderów w swoich branżach. Fundusz nie inwestuje w długoterminowe obligacje o stałym kuponie, dlatego duration utrzymuje się na poziomie ok. 0,7 roku. Udział obligacji korporacyjnych wynosi 48,9%. Od 1 maja fundusz spełnia wymogi ESG i jest klasyfikowany jako produkt jasnozielony w rozumieniu Rozporządzenia UE.

QUERCUS Obligacji Skarbowych

Po dwóch bardzo dobrych miesiącach przyszło uspokojenie na rynku długoterminowych skarbówek. Maj przyniósł lekką korektę. Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych stracił 0,16% i był nieznacznie słabszy niż indeks TBSP. Wynik subfunduszu od początku roku wynosi 6,66%. Ten gorszy wynik to pokłosie przeceny obligacji  indeksowanych inflacją.

Inwestorzy przeżyli w maju prawdziwy rollercoaster. Pierwsza połowa miesiąca to kontynuacja pozytywnych, wiosennych tendencji. Druga część maja to silne spadki cen i dopiero ostatnie dni uratowały wynik. Przez większą część miesiąca utrzymywaliśmy ryzyko portfela nieznacznie powyżej benchmarku, dokupując stopniowo obligacje za nowe środki, którymi inwestorzy zasilali fundusz. Ryzyko portfela, mierzone wskaźnikiem duration, wyniosło na koniec maja 5,3 roku. Ryzyko walutowe jest w pełni zabezpieczone.

WYKRES 1. QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.

Wykres 1

Wydarzenia rynkowe

Maj upłynął – ponownie – w oczekiwaniu na zmiany polityk głównych światowych banków centralnych. O ile decyzja RPP o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian była oczekiwana i nie wpłynęła na rynki, o tyle posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego i amerykańskiej Rezerwy Federalnej trzymały inwestorów w napięciu do samego końca. Ostatecznie w pierwszych dniach maja oba banki podniosły stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Decyzje te były zgodne z oczekiwaniami ekonomistów. Dla amerykańskiego banku centralnego była to – prawdopodobnie – ostatnia podwyżka w tym cyklu. EBC ma przed sobą jeszcze jedną bądź dwie małe podwyżki. Większą uwagę rynków przykuwa obecnie termin rozpoczęcia łagodzenia polityki monetarnej. Jeszcze do niedawana inwestorzy i ekonomiści byli przekonani o zbliżającej się recesji i potrzebie pilnych cięć stóp procentowych w USA w nadchodzących miesiącach. Dziś już wiadomo, że recesja się oddala. Mocny rynek pracy wspiera wydatki konsumentów. Przesilenie widać także na rynku nieruchomości. Rosną i sprzedaż nowych domów i pozwolenia na budowy. Deweloperzy raportują też wzrosty cen mieszkań. Oddział FEDu z Atlanty prognozuje 2% wzrost gospodarczy w drugim kwartale. W takim środowisku cofnęły się prawie w całości oczekiwania na luzowanie monetarne w tym roku. Nic dziwnego, że dochodowości obligacji powędrowały na północ. Rentowność amerykańskiej 10-letniej obligacji wzrosła z 3,43% do 3,65%. Rentowność niemieckiego Bunda pozostała w okolicach 2,30%, a to tylko dlatego, że w ostatnich dniach maja nadeszły dane sugerujące, że presja inflacyjna w strefie euro stopniowo ustaje. Gdyby nie to, skala ruchu byłaby podobna do tej po drugiej stronie oceanu. Wraz z rentownościami odwróciły się tendencje na EURUSD. Dolar zyskał do euro 3,5%. Obligacje skarbowe w Polsce zachowywały się analogicznie do niemieckich. Spektakularne było zwłaszcza umocnienie w ostatnich 3 dniach maja. Rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła z 5,89% do 6,02%, 5-letnich z 5,87% do 5,94%, a dwulatek z 5,84% do 5,91%.

WYKRES 2. Zmiany rentowności 10-letnich obligacji skarbowych.

Wykres 2

Polska gospodarka

Dane makroekonomiczne zaprezentowane w maju wskazują bardzo niską aktywność gospodarczą. Najbardziej widać to po sprzedaży detalicznej, która w cenach stałych spadła o 7,3% w skali roku. Słabsze od oczekiwań były także odczyty produkcji przemysłowej (-6,4% rok do roku) i budowlanej (1,2% rok do roku). Zielonym obszarem na tej czerwonej mapie pozostaje rynek pracy. Zatrudnienie wzrosło o 0,4%, a wynagrodzenia aż o 12,1% rok do roku. To pokłosie wyższej płacy minimalnej oraz „inflacyjnych” podwyżek w przedsiębiorstwach. Wskaźnik PMI nadal utrzymuje się poniżej poziomu 50, co sugeruje słabość polskiego przemysłu. Inflacja konsumencka ponownie zaskoczyła po optymistycznej stronie. W maju ceny rosły o 13% w skali roku, a odczyt był znacznie poniżej oczekiwań ekonomistów. Nadchodzące miesiące powinny przynieść dalsze zmniejszenie presji inflacyjnej. To pokosie spowolnienia gospodarczego, dotychczas dokonanych podwyżek stóp procentowych, niższych cen surowców i mocniejszej złotówki. PKB w pierwszym kwartale – w porównaniu do ostatniego kwartału ubiegłego roku – wzrósł o 3,8%, co przekłada się niewielki spadek w skali roku. Rada Polityki Pieniężnej ponownie nie zmieniła kosztu pieniądza. Stopy procentowe nadal wynoszą 6,75%.

Perspektywy

Nie zmieniamy naszych tez na cały rok 2023. Powinien być on zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022. Część negatywnych tendencji z roku poprzedniego już została odwrócona. Inflacja zaczęła spadać. Banki centralne mogą zacząć proces obniżania stóp procentowych już po wakacjach. Sytuacja budżetowa jest dosyć dobra jak na rok wyborczy, a Ministerstwo Finansów zaspokoiło już prawie 90% potrzeb pożyczkowych. Kapitał zagraniczny płynie do Polski, co wydać po bilansie handlowym i sile złotego. To powyższe zestawienie powinno sprzyjać inwestycjom w dług skarbowy w kolejnych miesiącach. Od dłuższego czasu sugerowaliśmy stopniowe zwiększanie zaangażowania w fundusze dłużne i tę tezę nadal podtrzymujemy. Najbliższy rok zapowiada się naprawdę imponująco, a fundusze mają szanse pokazać dwucyfrowe zyski.

WYKRES 3. Inflacja CPI i stopa referencyjna NBP.

Wykres 3.


Mariusz Zaród
Zarządzający QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Obligacji Skarbowych (dalej: „Subfundusze”) są subfunduszami QUERCUS Parasolowy SFIO i nie są subfunduszami rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszach, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.