Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth

W maju subfundusz QUERCUS Global Growth osiągnął stopę zwrotu na poziomie +3,79% wobec benchmarku na poziomie -1,07%. Liderami minionego miesiąca były po raz kolejny spółki wzrostowe, a paliwo do dalszych wzrostów dały rewelacyjne wyniki Nvidii, zwiększając nadzieję, że pozytywne tendencje z początku roku powinny być kontynuowane również w kolejnych miesiącach.

Bardzo dobry wynik Funduszu na tle benchmarku za miniony miesiąc jest w szczególności spowodowany dobrymi wynikami spółek portfelowych za 1Q23 oraz optymistycznymi outlookami Zarządów spółek na kolejne miesiące. Wygranymi właśnie zakończonego sezonu wyników były przede wszystkim spółki zgrupowane w sektorach Information Technology i Consumer Discretionary, czyli tych, w których Fundusz jest obecnie istotnie przeważony. Zgodnie z naszymi obserwacjami, oczekiwania analityków na cały rok dla wspomnianych sektorów były ustawione dosyć nisko, co powodowało, że często nawet konserwatywne outlooki wynikowe prezentowane przez spółki na kolejne kwartały nie prowadziły bezpośrednio do istotnej przeceny akcji, a wręcz przeciwnie, w wielu przypadkach kursy akcji wędrowały wyżej. Istotna zmiana w postrzeganiu największych spółek technologicznych przyszła wraz z publikacją rewelacyjnych wyników przez Nvidię. Największy na świecie producent kart graficznych GPU wykorzystywanych m.in. do trenowania i rozwijania modeli AI zaskoczył wszystkich, publikując prognozę przychodów na 2Q23 przewyższającą konsensus rynkowy aż o 53%! O ile od momentu zaprezentowania prototypu ChatGPT w listopadzie 2022 roku widzimy bardzo dynamiczny rozwój rynku AI, objawiający się dodawaniem przez spółki technologiczne kolejnych produktów do swojej oferty opartych o rozwiązania sztucznej inteligencji, o tyle po tak spektakularnym outlooku zaprezentowanym przez Nvidię, widzimy, że rozwój rynku AI jeszcze mocniej przyspieszy. 

Według nas wygranymi tak dynamicznie rozwijającego się rynku sztucznej inteligencji będą w szczególności dwie grupy spółek: (1) dostawcy hardware’u niezbędnego do rozwijania modeli AI, oraz (2) liderzy w swoich branżach posiadający wielomiliardowe budżety i ogromne bazy danych, na których mogą rozwijać własne modele AI. Jeżeli chodzi o pierwszą grupę spółek to beneficjentami dynamicznego rozwoju rynku AI będą szczególnie spółki z sektora półprzewodników, w zasadzie na całej długości globalnego łańcucha dostaw, zaczynając od producentów maszyn niezbędnych do wytwarzania zaawansowanych chipów (ASML, Applied Materials), poprzez spółki zajmujące się projektowaniem układów scalonych (Nvidia, AMD, Broadcom), a kończąc na przedsiębiorstwach zajmujących się ostatecznym procesem produkcji chipów (TSMC). Do drugiej grupy spółek należy zaliczyć przedstawicieli Big Techów (m.in. Microsoft, Google), czy największe spółki softwarowe na świecie (m.in. Salesforce). To co łączy te dwie grupy spółek to wielomiliardowe budżety inwestycyjne oraz ogromne bazy danych, które będą wykorzystywane do rozwijania modeli AI. Najlepszym przykładem potwierdzającym te tezę będzie przywołanie rynku data center, gdzie największymi dostawcami platform chmurowych dla biznesu w modelu IaaS/PaaS są Amazon, Microsoft oraz Google, posiadający ponad 95% całego rynku. Jest to spowodowane koniecznością posiadania miliardowych budżetów na utrzymanie i rozwój serwerowni, na co mogą sobie pozwolić jedynie największe spółki na świecie. Tym razem może być podobnie, a największymi beneficjentami będącymi w stanie najlepiej zmonetyzować płynące korzyści z rozwoju rozwiązań opartych o AI będą właśnie liderzy w swoich branżach, umacniając jeszcze bardziej swoją pozycję konkurencyjną. Biorąc powyższe pod uwagę, zakładamy, że w kolejnych miesiącach największe spółki technologiczne mogą w dalszym ciągu zachowywać się lepiej od szerokiego rynku, nawet w warunkach pogarszającego się otoczenia makroekonomicznego.   

Po raz kolejny pragniemy Państwu przypomnieć, że kluczową dla nas grupą przedsiębiorstw, na które zwracam obecnie szczególną uwagę, są przede wszystkim spółki będące liderami w swoich branżach lub przedsiębiorstwami dynamicznie zwiększającymi udziały rynkowe, charakteryzującymi się stale rosnącymi zyskami operacyjnymi oraz wypracowujące dodatnie przepływy pieniężne, przy zachowaniu wysokich stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROIC). Ponadto, przyglądamy się sektorom, które rozwijają się w długim terminie niezależnie od panującej w danym roku koniunktury gospodarczej. W dalszym ciągu unikamy spółek z bardzo wysokimi mnożnikami wyceny, które najczęściej rosną dynamicznie na przychodach ale nie generują jeszcze zysków operacyjnych ani dodatnich przepływów operacyjnych, co w środowisku wysokich stóp procentowych może stanowić ryzyko niewypłacalności lub przeprowadzania kolejnych emisji akcji.

Podsumowując, nie zmieniamy naszych tez na rok 2023 i zakładamy, że powinien on być zdecydowanie leszy od 2022. Paliwa do dalszych wzrostów rynków upatrujemy szczególnie w spółkach wzrostowych z ekspozycją na dynamicznie rozwijający się rynek sztucznej inteligencji, a informację o wdrażaniu kolejnych produktach opartych o AI powinny wspierać pozytywny sentyment inwestorów do tej klasy aktywów. Widzimy ryzyka na horyzoncie, jak choćby pojawiające się informację o słabszej kondycji pojedynczych banków amerykańskich i europejskich, czy negatywny wpływ wysokich stóp procentowych na światową gospodarkę, dlatego tym bardziej przykładamy istotną wagę do realizowania przyjętej polityki inwestycyjnej skupiającej się na inwestowaniu w najlepsze biznesy, które możemy trzymać latami w portfelu, a słabsze momenty rynkowe wykorzystywać do zwiększania udziałów w tych spółkach. 

Daniel Łuszczyński, CFA i Piotr Miliński
Zarządzający Subfunduszem QUERCUS Global Growth

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Global Growth (dalej: „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.