Komentarz miesięczny QUERCUS Global Growth

W czerwcu subfundusz QUERCUS Global Growth osiągnął stopę zwrotu na poziomie +5,31% wobec benchmarku na poziomie +5,81%. Po bardzo dobrym maju, w czerwcu spółki wzrostowe kontynuowały trend wzrostowy, co ostatecznie przełożyło się pozytywnie na wynik Funduszu za całą pierwszą połowę roku, który wyniósł +26,38%. W perspektywie kolejnych tygodni kluczowy dla wyników Funduszu będzie startujący w połowie miesiąca sezon wyników za 2Q23, który według nas ma szansę po raz kolejny pozytywnie zaskoczyć inwestorów.

W połowie lipca rozpoczyna się w USA sezon wyników za 2Q23, który zdecydowanie będzie jednym z najciekawszych od kilku kwartałów, szczególnie dla spółek technologicznych. Konsensus prognoz analityków zakłada spadek EPS dla indeksu S&P 500 (zysk przypadający na jedną akcję) o 8,6% r/r co powinno być jednocześnie tegorocznym dołkiem wynikowym. Kolejne kwartały powinny już zatem wskazywać na relatywną poprawę generowanych zysków, kończąc rok kwartałem z poprawą raportowanych zysków w tempie +8,5% r/r. Podobnie jak w poprzednim kwartale, tak i teraz, widzimy więcej miejsca na pozytywne zaskoczenia, szczególnie w przypadku największych spółek technologicznych, które mogą korzystać na poprawie popytu na ich usługi, przy jednocześnie stabilizującej się bazie kosztowej w środowisku spadającej inflacji. Dla porównania, przed startem sezonu wyników za 1Q23 konsensus prognoz analityków wskazywał na spadek EPS o 7,3% r/r, podczas gdy ostatecznie zysk na akcję dla indeksu S&P500 spadł zaledwie o 2,8% r/r. Kluczowe z perspektywy kolejnych miesięcy będą szczególnie outlooki spółek na resztę roku oraz to w jakim stopniu będą one w stanie korzystać na dynamicznie rosnącym rynku sztucznej inteligencji.

Wykres. 1. Prognozowany wzrost EPS r/r dla S&P 500

Wykres 1

Źródło: Yardeni Research, IBES; dane na 26.06.2023 r.

Jesteśmy obecnie świadkami dynamicznie rozwijającego się rynku sztucznej inteligencji, co szeroko zostało dostrzeżone po publikacji wyników przez Nvidię, czyli największego na świecie producent kart graficznych GPU wykorzystywanych m.in. do trenowania i rozwijania modeli AI, który zaskoczył wszystkich publikując prognozę przychodów na 2Q23 przewyższającą konsensus rynkowy aż o 53%! Sam Elon Musk powiedział ostatnio, że trudniej dzisiaj dostać kartę graficzną Nvidii niż narkotyki. To wydarzenie spowodowało gorączkowe poszukiwanie przez inwestorów kolejnych spółek, które mogą w podobny sposób skorzystać na rozwoju AI. Z racji, że jesteśmy na wczesnym etapie rozwoju nowego rynku to obserwujemy szeroki wzrost spółek technologicznych, kupowanych przez inwestorów często na ślepo, jako te które mogą potencjalnie w przyszłości zyskać na rozwoju rynku AI. W Funduszu staramy się jednak oddzielać szum informacyjny i skupiać się na tych spółkach, które w naszej ocenie będą rzeczywistymi beneficjentami tak dynamicznie rozwijającego się rynku AI, a powinny nimi być w szczególności dwie grupy spółek: (1) dostawcy hardware’u niezbędnego do rozwijania modeli AI, oraz (2) liderzy w swoich branżach posiadający wielomiliardowe budżety i ogromne bazy danych, na których mogą rozwijać własne modele AI. 

Jeżeli chodzi o pierwszą grupę spółek to wygranymi dynamicznego rozwoju rynku AI będą szczególnie spółki z sektora półprzewodników, w zasadzie na całej długości globalnego łańcucha dostaw, zaczynając od producentów maszyn niezbędnych do wytwarzania zaawansowanych chipów (m.in. ASML, Applied Materials), poprzez spółki zajmujące się projektowaniem układów scalonych (m.in. Nvidia, Broadcom), a kończąc na przedsiębiorstwach zajmujących się ostatecznym procesem produkcji chipów (m.in. TSMC). Z racji tego, że chipy są na pierwszej linii elementów niezbędnych do rozwoju AI, to spółki półprzewodnikowe powinny już teraz realnie korzystać na rozwoju tego rynku.
Do drugiej grupy spółek należy zaliczyć przedstawicieli Big Techów (m.in. Microsoft, Google), czy największe spółki softwarowe na świecie (m.in. Salesforce). To co łączy te dwie grupy spółek to wielomiliardowe budżety inwestycyjne oraz ogromne bazy danych, które będą wykorzystywane do rozwijania modeli AI. Najlepszym przykładem potwierdzającym te tezę będzie przywołanie rynku data center, gdzie największymi dostawcami platform chmurowych dla biznesu w modelu IaaS/PaaS są Amazon, Microsoft oraz Google, posiadający ponad 95% całego rynku. Jest to spowodowane koniecznością posiadania miliardowych budżetów na utrzymanie i rozwój serwerowni, na co mogą sobie pozwolić jedynie największe spółki na świecie. Tym razem może być podobnie, a największymi beneficjentami będącymi w stanie najlepiej zmonetyzować płynące korzyści z rozwoju rozwiązań opartych o AI będą właśnie liderzy w swoich branżach, umacniając jeszcze bardziej swoją pozycję konkurencyjną. Co więcej to właśnie centra danych powinny być kolejnymi po producentach chipów beneficjentami dynamicznego rozwoju AI, gdyż razem z chipami dostarczają pełną infrastrukturę niezbędną do późniejszego trenowania modeli AI i tworzenia na ich podstawie aplikacji opartych  o sztuczną inteligencję. 

Podsumowując, nie zmieniamy naszych tez na rok 2023 i zakładamy, że druga połowa roku powinna przynieść kontynuację pozytywnych tendencji z pierwszych sześciu miesięcy roku. Paliwa do dalszych wzrostów rynków upatrujemy szczególnie w spółkach wzrostowych z ekspozycją na dynamicznie rozwijający się rynek sztucznej inteligencji, a informację o wdrażaniu kolejnych produktach opartych o AI powinny wspierać pozytywny sentyment inwestorów do tej klasy aktywów. Zakładamy, że zbliżający się sezon wyników w USA za 2Q23 może pozytywnie zaskoczyć inwestorów, tak jak to miało miejsce w poprzednim kwartale. 

Daniel Łuszczyński, CFA i Piotr Miliński
Zarządzający Subfunduszem QUERCUS Global Growth

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Global Growth (dalej: „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.