Komentarz do wyników QUERCUS Stabilny

Sierpień przyniósł oczekiwaną przez nas korektę, przede wszystkim na rynku akcji, ale także na rynku obligacji skarbowych. Indeks WIG20 oraz WIG spadły w ostatnim miesiącu odpowiednio o 7,6% oraz 5,3% (wykres poniżej). Stopa zwrotu z Funduszu w tym samym okresie wyniosła około +2%. Od początku 2023 r. stopa zwrotu z Funduszu na koniec sierpnia wyniosła około +13,5%. Pozytywne efekty w ostatnim czasie przyniosła nasza zdecydowanie bardziej defensywna strategia i duże zabezpieczenie portfela akcji przed ryzykiem rynkowym. Jednocześnie silnie ograniczyliśmy zaangażowanie w krajowe obligacje skarbowe w dobrym momencie, przy rentownościach 10-letnich obligacji Skarbu Państwa na poziomie około 5,3%. 

Wykres 1

źródło: stooq.pl

Zakładamy, że spadki jakie miały miejsce w sierpniu to dopiero I fala korekty spadkowej, natomiast wykorzystaliśmy je do przejściowego zamknięcia zabezpieczenia portfela akcyjnego na poziomie minimów w okolicy 1990 punktów na indeksie WIG20, co również okazało się być dobrym ruchem. Obecnie trwa odbicie, ale zakładamy, że przed nami we wrześniu II fala spadkowa i będziemy chcieli ponownie zabezpieczyć portfel akcyjny. Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych spadły w sierpniu do dołka z 2022 roku, poziom około 5,3% i zaczęły odbicie w górę (wykres poniżej). Ekspozycje na obligacje skarbowe chcielibyśmy odbudować ponownie, ale przy poziomach rentowności bliżej 6%.

Wykres 2

źródło: stooq.pl

W wyniku znaczącego, przejściowego ograniczenia ekspozycji na obligacje skarbowe zwiększaliśmy w dalszym ciągu zaangażowanie w sektorze obligacji korporacyjnych, które ciągle charakteryzują się wysoką atrakcyjnością

Wartość aktywów Funduszu na koniec sierpnia 2023 r. wynosiła około 210 milionów złotych. Taka wielkość aktywów daje dużą elastyczność w zarządzaniu. 

Sierpień przyniósł oczekiwaną przez nas korektę na rynku akcji, którą wykorzystaliśmy do przejściowego zamknięcia zabezpieczenia portfela akcyjnego. Zakładamy natomiast, iż wrzesień przyniesie drugą falę spadkową i będziemy chcieli ponownie zabezpieczyć portfel akcyjny i przejść w bardziej defensywną strategię. Podtrzymujemy także naszą tezę, że cały rok 2023 powinien być zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022. Obserwujemy odwrócenie większości negatywnych tendencji z roku poprzedniego. Inflacja coraz wyraźniej spada. Banki centralne kończą proces podnoszenia stóp proc. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się poprawiać, co powinno zaowocować wysokimi stopami zwrotu z funduszy dłużnych. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji

Bartłomiej Cendecki, CFA
Zarządzający QUERCUS Stabilny 

 

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Ma charakter edukacyjno-informacyjny i stanowi wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie jest ofertą ani rekomendacją do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.
QUERCUS Stabilny (dalej: „Subfundusz”) jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.