QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | Quercus TFI S.A.

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy Highlight icon

Porównaj z:

na dzień 11/07/2024

Wartość j.u.

92,48 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień 0,01%
1 miesiąc 0,71%
3 miesiące 1,78%
6 miesięcy 4,34%
YTD 4,82%
1 rok 10,12%
3 lata 20,54%
5 lat 27,16%
Od pierwszej wyceny
28/12/2018
29,45%
Wyceny subfunduszu/funduszuWyceny wszystkich subfunduszy/funduszy
PLN
PLN
%
%

Parametry funduszu/subfunduszu

Początek działalności
Zarządzający
Mariusz Zaród
Typ subfunduszu
dłużny krótkoterminowy
Udział akcji w portfelu
brak
Benchmark
WIBID 6M + 25pb
Opłata za zarządzanie
0,8% + 20% od zysku ponad benchmark
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,5%
Minimalna pierwsza wpłata
1.000 PLN
Opis funduszu

Celem subfunduszu jest osiąganie stabilnych zysków, wyższych niż w przypadku benchmarku WIBID 6M + 25 pb. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.

Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez:
• Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
• spółki publiczne notowane na GPW w Warszawie.

Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, nie może być dłuższy niż rok. W przypadku instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu najbliższego kuponu.

Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów o niskiej skłonności do ryzyka, oczekujących wysokiej płynności i niskiej zmienności wycen jednostek uczestnictwa. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element niskiego ryzyka zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

Subfundusz jest produktem, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (rozporządzenie „SFDR”), promującym aspekty środowiskowe i społeczne. Szczegółowe informacje o ESG (link).

Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model w odniesieniu do benchmarku – WIBID 6M + 25pb, spójnego z faktyczną polityką inwestycyjną Subfunduszu. Oznacza to, że opłata za wyniki może być pobrana wyłącznie w sytuacji osiągania relatywnie wyższej stopy zwrotu od benchmarku, docelowo w 5-letnim okresie odniesienia. Ponadto relatywne straty, poniesione wcześniej w okresie odniesienia, muszą zostać odrobione przed pobraniem opłaty za wyniki. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20%. Opłata za wyniki może być pobrana tylko raz w roku kalendarzowym, także w przypadku nominalnej straty po pokonaniu benchmarku.

 

Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Subfundusz nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje i instrumenty pochodne. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.