2016 | Quercus TFI S.A.

2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 25 października 2016 r.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał na NWZA
Pełnomocnictwo NWZA
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów  

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia  

Przebieg Walnego Zgromadzenia
Uchwały podjęte przez NWZA Quercus TFI S.A .

Nagranie NWZA

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 24 kwietnia 2016 r.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał na ZWZA
Pełnomocnictwo ZWZA
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Transmisja on-line z przebiegu Walnego Zgromadzenia
Transmisja odbywa się za pomocą programu Microsoft Lync. Jeżeli wcześniej nie uczestniczyłeś(łaś) w spotkaniach opartych o tę technologię możesz być poproszony(a) o zainstalowanie „wtyczek” do Twojej przeglądarki internetowej.  

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
Sprawozdanie finansowe QUERCUS Parasolowy SFIO za rok obrotowy 2015
Sprawozdanie finansowe QUERCUS Absolute Return FIZ za rok obrotowy 2015
Sprawozdanie finansowe QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ za rok obrotowy 2015
Sprawozdanie finansowe Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2015 (zawarte w Raporcie Rocznym za rok 2015)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2015 (zawarte w Raporcie Rocznym za rok 2015)
Propozycja Zarządu Quercus TFI S.A. odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2015
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2015, w tym oceny przewidziane w zbiorach zasad ładu korporacyjnego
Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia      
Kandydatury zgłoszone do organów emitenta przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem  

Przebieg Walnego Zgromadzenia
Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem
Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy
Uchwały podjęte przez ZWZA Quercus TFI S.A.   

Nagranie WZA