QUERCUS Stabilny | Quercus TFI S.A.

QUERCUS Stabilny

Porównaj z:

na dzień 12/06/2024

Wartość j.u.

140,93 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień -0,18%
1 miesiąc -1,14%
3 miesiące 0,48%
6 miesięcy 4,54%
YTD 2,76%
1 rok 11,20%
3 lata 7,48%
5 lat 30,14%
10 lat 38,36%
Od pierwszej wyceny
30/10/2013
40,93%
Wyceny subfunduszu/funduszuWyceny wszystkich subfunduszy/funduszy
PLN
PLN
%
%

Parametry funduszu/subfunduszu

Początek działalności
Zarządzający
Bartłomiej Cendecki
Typ subfunduszu
absolute return
Udział akcji w portfelu
0-50%
Benchmark
brak
Opłata za zarządzanie
2,0% + 20% od zysku (zasada High Water Mark)
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,5%
Minimalna pierwsza wpłata
1.000 PLN
Opis funduszu

Subfundusz o charakterze absolutnej stopy zwrotu, krajowy i charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka.
Celem subfunduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym (min. 2 lata). 
Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.

Stopa zwrotu nie powinna być wysoko skorelowana z indeksami giełdowymi, w tym z WIG. Subfundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne na indeksy giełdowe w celu zabezpieczania części lub całości pozycji akcyjnych portfela.

Produkt ten jest odpowiedni dla Inwestorów, którzy chcieliby uzyskiwać zyski w ujęciu nominalnym, zgadzając się jednocześnie na pewne ryzyko inwestowania części środków w akcje.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków zarówno w akcje (od 0 do 50% aktywów), jak i instrumenty dłużne (od 0 do 100%), zarówno skarbowe, jak i nie-skarbowe. Ryzyko związane z akcjami może być częściowo lub w całości zabezpieczane instrumentami pochodnymi.

Udział akcji będzie uzależniony od selekcji spółek na bazie analizy fundamentalnej. Spółek będziemy poszukiwać zarówno na GPW w Warszawie jak i na rynkach zagranicznych.

Warto podkreślić, że naszym celem jest, aby subfundusz charakteryzował się lepszymi parametrami opisującymi relację zysku do ryzyka, niż klasyczne fundusze stabilnego wzrostu.

Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model High Water Mark dla całej historii Subfunduszu (HWM-alltime). Oznacza to, że opłata za wyniki może być naliczona wyłącznie w sytuacji osiągnięcia nowej maksymalnej wartości przez Jednostkę Uczestnictwa. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20% od przyrostu ponad poziom maksymalny. Nie ma możliwości pobierania opłaty za wyniki (tzw. krystalizacji) w przypadku nominalnej straty. Częstotliwość krystalizacji jest dzienna.

 

 

Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane wyniki za rok 2013 zostały osiągnięte m.in. bezpośrednio po utworzeniu Subfunduszu, w okresie budowania portfela inwestycyjnego. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.