QUERCUS Ochrony Kapitału | Quercus TFI S.A.

QUERCUS Ochrony Kapitału Highlight icon

Porównaj z:

na dzień 11/07/2024

Wartość j.u.

187,64 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień 0,03%
1 miesiąc 0,62%
3 miesiące 1,77%
6 miesięcy 4,22%
YTD 4,63%
1 rok 10,03%
3 lata 19,78%
5 lat 24,00%
10 lat 39,91%
Od pierwszej wyceny
28/03/2008
87,00%
Wyceny subfunduszu/funduszuWyceny wszystkich subfunduszy/funduszy
PLN
PLN
%
%

Parametry funduszu/subfunduszu

Początek działalności
Zarządzający
Krzysztof Grudzień
Sebastian Buczek
Typ subfunduszu
dłużny
Udział akcji w portfelu
0-10%
Benchmark
WIBID 6M + 40pb
Opłata za zarządzanie
1,0% + 20% od zysku ponad benchmark
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,5%
Minimalna pierwsza wpłata
1.000 PLN
Opis funduszu

Celem subfunduszu jest osiąganie stabilnych zysków, wyższych niż w przypadku benchmarku WIBID 6M + 40 pb. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.

Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne,  w tym m.in. emitowane, poręczane lub gwarantowane przez:
•  Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
•  spółki notowane na GPW w Warszawie.

Do 10% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Inwestycje w akcje będą dokonywane wówczas, gdy będzie istniało wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ich cen w ujęciu nominalnym (np. możliwość arbitrażu). Dzięki temu Inwestorzy uzyskują dodatkową możliwość partycypacji we wzroście cen akcji, której nie dają klasyczne fundusze dłużne.

Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element niskiego ryzyka zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

Subfundusz jest produktem, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (rozporządzenie „SFDR”), promującym aspekty środowiskowe i społeczne. Szczegółowe informacje o ESG (link).

Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model w odniesieniu do benchmarku WIBID 6M + 40pb, spójnego z faktyczną polityką inwestycyjną Subfunduszu. Oznacza to, że opłata za wyniki może być pobrana  wyłącznie w sytuacji osiągania relatywnie wyższej stopy zwrotu od benchmarku, docelowo w 5-letnim okresie odniesienia. Ponadto relatywne straty, poniesione wcześniej w okresie odniesienia, muszą zostać odrobione przed pobraniem opłaty za wyniki. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20%. Opłata za wyniki może być pobrana tylko raz w roku kalendarzowym, także w przypadku nominalnej straty po pokonaniu benchmarku.

 

Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie informacyjnym Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl.  Subfundusz nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.