2013 | Quercus TFI S.A.

2013


Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał na ZWZA
Pełnomocnictwo ZWZA
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Transmisja on-line z przebiegu Walnego Zgromadzenia
Transmisja odbywa się za pomocą programu Microsoft Lync Jeżeli wcześniej nie uczestniczyłeśłaś w spotkaniach opartych o tę technologię możesz być poproszonya o zainstalowanie „wtyczek” do Twojej przeglądarki internetowej
 

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
Sprawozdanie finansowe QUERCUS Parasolowy SFIO za rok obrotowy 2012
Sprawozdanie finansowe Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2012 (zawarte w Raporcie Rocznym za rok 2012)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2012 (zawarte w Raporcie Rocznym za rok 2012)
Propozycja Zarządu Quercus TFI S.A. odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2012
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2012
Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia
Kandydatury zgłoszone do organów emitenta przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem 

Przebieg Walnego Zgromadzenia
Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania
Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem
Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy

Uchwały podjęte przez ZWZA Quercus TFI S.A. 

Nagranie przebiegu ZWZA Quercus TFI S.A.