Podstawowe wskaźniki finansowe | Quercus TFI S.A.

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe jednostkowe 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Rentowność sprzedaży
zysk (strata) netto / przychody netto ze sprzedaży

35,7% 21,5% 30,5% 28,4% 32,1% -11,9% 28,6%  29,0%  31,9%  30,2%  31,8% 28,2% 26,0%  23,7%  -21,9%  -303,6%

Wskaźnik bieżącej płynności
aktywa bieżące¹ / zobowiązania bieżące²

4,7 4,6 4,5 7,8 12,4 3,9 4,4  4,3  4,6  5,6  2,8 4,1 5,6   2,4  4,2  11,9

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem

30,9% 24,3% 25,9% 33,5% 27,8% 36,3%  22,2%  22,0%  23,0%  17,1%  32,5% 21,3% 15,7%  35,5%   17,7%   6,3%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk (strata) netto / aktywa ogółem

21,4% 12,3% 18,9% 19,9% 22,9% -15,5% 50,7%  47,7%  49,0%  54,1%  48,1% 37,7% 42,8%  35,3%  -13,3%  -36,2%

1) Aktywa bieżące = Aktywa obrotowe - należności długoterminowe    
2) Zobowiązania bieżące = zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe

Podstawowe wskaźniki finansowe skonsolidowane 2023 2022 2021

Rentowność sprzedaży
zysk (strata) netto / przychody netto z tyt. świadczonych usług

26,8% 15,8% 30,5%

Wskaźnik bieżącej płynności
aktywa bieżące¹ / zobowiązania bieżące²

1,4 1,32 1,3

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem

48,7% 45,4% 54,3%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk (strata) netto / aktywa ogółem

15,5% 9,3% 12,8%

1) Aktywa bieżące = Aktywa obrotowe - należności długoterminowe    
2) Zobowiązania bieżące = zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe