Podstawowe wskaźniki finansowe | Quercus TFI S.A.

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe jednostkowe 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Rentowność sprzedaży
zysk (strata) netto / przychody netto ze sprzedaży

21,5% 30,5% 28,4% 32,1% -11,9% 28,6%  29,0%  31,9%  30,2%  31,8% 28,2% 26,0%  23,7%  -21,9%  -303,6%

Wskaźnik bieżącej płynności
aktywa bieżące¹ / zobowiązania bieżące²

4,6 4,5 7,8 12,4 3,9 4,4  4,3  4,6  5,6  2,8 4,1 5,6   2,4  4,2  11,9

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem

24,3% 25,9% 33,5% 27,8% 36,3%  22,2%  22,0%  23,0%  17,1%  32,5% 21,3% 15,7%  35,5%   17,7%   6,3%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk (strata) netto / aktywa ogółem

12,3% 18,9% 19,9% 22,9% -15,5% 50,7%  47,7%  49,0%  54,1%  48,1% 37,7% 42,8%  35,3%  -13,3%  -36,2%

1) Aktywa bieżące = Aktywa obrotowe - należności długoterminowe    
2) Zobowiązania bieżące = zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe

Podstawowe wskaźniki finansowe skonsolidowane 2022 2021

Rentowność sprzedaży
zysk (strata) netto / przychody netto z tyt. świadczonych usług

15,8% 30,5%

Wskaźnik bieżącej płynności
aktywa bieżące¹ / zobowiązania bieżące²

1,32 1,3

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem

45,4% 54,3%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk (strata) netto / aktywa ogółem

9,3% 12,8%

1) Aktywa bieżące = Aktywa obrotowe - należności długoterminowe    
2) Zobowiązania bieżące = zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe