2021 | Quercus TFI S.A.

2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 30 września 2021 r.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA   
Projekty uchwał na NWZA   
Pełnomocnictwo NWZA   
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów   

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia

Przebieg Walnego Zgromadzenia
Uchwały podjęte przez NWZ Quercus TFI S.A.

Nagranie NWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 09 czerwca 2021 r.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA   
Projekty uchwał na ZWZA   
Pełnomocnictwo ZWZA   
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów   

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu

Sprawozdanie finansowe Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2020 (zawarte w Raporcie Rocznym za rok 2020)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2020 (zawarte w Raporcie Rocznym za rok 2020)
Propozycja Zarządu Quercus TFI S.A. odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2020    
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2020, w tym oceny przewidziane w zbiorach zasad ładu korporacyjnego 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020
Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia   
Informacja dotycząca punktu 5g planowanego porządku obrad 
Informacja dotycząca punktu 5h planowanego porządku obrad   

Przebieg Walnego Zgromadzenia
Informacja na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem
Informacja o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.

Uchwały podjęte przez ZWZ Quercus TFI S.A.   

Nagranie WZA


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 29 kwietnia 2021 r.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA   
Projekty uchwał na NWZA   
Pełnomocnictwo NWZA   
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów   

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
Sprawozdanie finansowe QUERCUS Parasolowy SFIO za rok obrotowy 2020   
Polityka oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Opinie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. co do spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia

Przebieg Walnego Zgromadzenia

Uchwały podjęte przez NWZA Quercus TFI S.A.

Nagranie