QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | Quercus TFI S.A.

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

a)    Podsumowanie
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy („Subfundusz”) jest produktem, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (rozporządzenie „SFDR”).
Niniejszy produkt finansowy promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale jego celem nie są zrównoważone inwestycje.
W celu oceny czy dana inwestycja jest inwestycją promującą aspekty środowiskowe lub społeczne, Subfundusz bierze pod uwagę przede wszystkim: sposób w jaki analizowany emitent odnosi się do podstawowych obszarów ESG tj. środowiska, społeczeństwa i zarządzania; sposób w jaki działalność emitenta ww. obszarach identyfikuje kryteria i wpływa na czynniki ESG; przewidywania w zakresie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju emitenta w przypadku inwestycji zrównoważonej środowiskowo czy też możliwości zarządzenia zidentyfikowanym ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju. 
Subfundusz przy lokowaniu aktywów w instrumenty finansowe, inwestuje co najmniej 50% aktywów w instrumenty finansowe emitowane przez spółki, których działalność jest nakierowana na spełnianie dziesięciu zasad UN Global Compact bądź zgodna z tymi zasadami. Za spełniające powyższe kryteria uważa się również inwestycje w „zielone” obligacje, o ile są one zgodne z międzynarodowym standardem kwalifikacji, tj. w szczególności „Green Bond Principles” lub „Climate Bonds Standard”. Ponadto, Towarzystwo w analizie ryzyk uwzględnia sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji (ryzyka dla zrównoważonego rozwoju). W szczególności w ramach procesu inwestycyjnego stosowane jest także kryterium wykluczające w postaci odpowiednich List Wykluczeń. Zarządzający korzystają z analiz własnych Towarzystwa, a w szczególności z wystandaryzowanej Ankiety ESG. Dodatkowo wykorzystywane mogą być również informacje zawarte w dokumentach związanych z emisją instrumentów finansowych, komunikatach, raportach bieżących lub okresowych, sprawozdaniach zawierających informacje niefinansowe, lub inne informacje dostępne publicznie, w tym publikowane za pośrednictwem serwisów informacyjnych.
Subfundusz zobowiązuje się monitorować spółki pod względem ryzyk finansowych i niefinansowych, stosowania zasad ładu korporacyjnego, jak również wpływu działalności operacyjnej oraz strategii biznesowych spółek na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz ład korporacyjny (kryteria ESG), jak również wpływ kryteriów ESG na działalność operacyjną oraz strategie biznesowe spółek. 
Polityka Zrównoważonego Rozwoju Towarzystwa oraz Strategia Zrównoważonego Rozwoju dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa, a metodyka stosowania czynników ESG w portfelach subfunduszy jasnozielonych dostępna jest w Polityce Zrównoważonego Rozwoju.
Subfundusz w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez produkt finansowy wykorzystuje zarówno dane zewnętrzne, jak i narzędzia wewnętrzne.
Metody i dane są ograniczone, ponieważ na dzień 30 kwietnia 2023 r. stosunkowo niewielka liczba spółek ujawnia dane dotyczące swojej odpowiedzialności społecznej, środowiskowej i korporacyjnej.
Subfundusz dokłada wszelkich starań aby zapewnić najwyższą jakość analiz aktywów uwzględniających kryteria ESG. W tym celu stosowana jest metodologia wykorzystująca zarówno dane zewnętrzne, analizy wewnętrzne oraz odpowiednio dobrane kryteria wykluczające. Monitorowane jest także ryzyko ESG.
Polityka zaangażowania stanowi jeden z kluczowych elementów strategii inwestycji środowiskowych lub społecznych Subfunduszu.
Wskaźnik referencyjny dla celu realizacji parametrów środowiskowych i społecznych promowanych przez produkt finansowy nie został określony.
Wszystkie kwestie zawarte w niniejszym podsumowaniu zostały szerzej opisane poniżej w odpowiednich sekcjach.

b)    Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji
Niniejszy produkt finansowy promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale jego celem nie są zrównoważone inwestycje. 

c)    Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego
W celu oceny czy dana inwestycja jest inwestycją promującą aspekty środowiskowe lub społeczne, Subfundusz bierze pod uwagę przede wszystkim:
1.    sposób, w jaki analizowany emitent odnosi się do podstawowych obszarów ESG, tj.:
  a)    środowiska (environment), w szczególności w zakresie:
    i.    łagodzenia zmian klimatu; 
    ii.    adaptacji do zmian klimatu;
    iii.    zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich;
    iv.    gospodarki o obiegu zamkniętym; 
    v.    zapobiegania zanieczyszczeniu i jego kontroli;
    vi.    ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów;
  b)    społeczeństwa (social), w szczególności w zakresie:
    i.    praw człowieka;
    ii.    warunków pracy i braku dyskryminacji;
    iii.    wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo społeczne;
    iv.    stosunków społecznych;
    v.    przeciwdziałania dyskryminacji w sferze zatrudnienia
    vi.    wspierania eliminacji wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej
    vii.     przeciwdziałania korupcji we wszystkich jej formach    
  c)    zarządzania (governance), w szczególności w zakresie:
    i.    zrównoważonego zarządzania;
    ii.    niezależności organów kontrolnych i nadzorczych;;
    iii.    praw akcjonariuszy w tym także mniejszościowych;
    iv.    ładu korporacyjnego i kodeksów etycznych;
2.    sposób, w jaki działalność emitenta w ww. obszarach identyfikuje kryteria i wpływa na czynniki ESG;
3.    przewidywania w zakresie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju emitenta w przypadku inwestycji zrównoważonej środowiskowo;
4.    możliwości zarządzenia zidentyfikowanym ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju. 
Ponadto z procesu inwestycyjnego wykluczeni są również emitenci zaangażowani w:
-    produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z bronią;
-    produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z tytoniem i papierosami;
-    produkcję, sprzedaż lub usługi naruszające normy dotyczące pracy nieletnich;
-    jakąkolwiek działalność biznesowa związana z pornografią;
-    usługi związane z kontrowersyjnymi formami hazardu (w tym online);
-    produkcję węgla termalnego (generujące ponad 25% przychodów z wydobycia węgla termalnego);
-    produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z wydobyciem piasku bitumicznego lub gazu łupkowego;
-    produkcję wysokoprocentowych alkoholi destylowanych;
-    produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z produkcją futer naturalnych;
-    usługi związane z dokonywaniem odwiertów w Arktyce lub niekontrolowanym wyrębem lasów deszczowych.
Dodatkowo, w ramach promowania aspektów środowiskowych lub społecznych przez Subfundusz podejmowana jest współpraca z emitentami mająca na celu zachęcanie ich do ulepszania stosowanych praktyk w aspekcie środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego.

d)    Strategia inwestycyjna
Towarzystwo za subfundusze promujące aspekty środowiskowe lub społeczne, lub oba te aspekty („jasnozielone”) uważa fundusze, których strategia inwestycyjna polega na lokowaniu co najmniej 50% aktywów w odpowiednie instrumenty finansowe spółek zakwalifikowanych na podstawie analizy wewnętrznej Towarzystwa. Przy lokowaniu aktywów w instrumenty finansowe Towarzystwo wykorzystuje wskaźniki scoringowe ESG PAI (Principle Adverse Impact) dostępne na platformie inwestycyjnej Bloomberg. W przypadku braku źródeł w postaci scoringów PAI, o których mowa powyżej, w celu zakwalifikowania Funduszu do kategorii produktów promujących aspekty środowiskowe lub społeczne, lub oba te aspekty, Towarzystwo korzysta z wewnętrznej analizy jaką jest wystandaryzowana Ankieta ESG, która służy także dodatkowo do analizy ryzyka ESG Subfunduszu. Za instrumenty finansowe zakwalifikowane na podstawie analizy uważa się również instrumenty finansowe uznane za „zielone” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub, w przypadku ich braku, z praktykami branżowymi, w tym w szczególności zielone obligacje. 
Dodatkowo do powyższej strategii Towarzystwo w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych stosuje także odpowiednie kryteria wykluczające, poprzez stosowanie odpowiednich List Wykluczeń. Ponadto, w odniesieniu do QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy jako subfunduszu „jasnozielonego”, Towarzystwo stosuje bardziej restrykcyjną Listę Wykluczeń Plus. W przypadku wprowadzenia na odpowiednią Listę Wykluczeń określonego emitenta, wykluczenia ze spektrum inwestycji dotyczą wszystkich instrumentów finansowych tego podmiotu (tj. akcji, obligacji, instrumentów pochodnych). W przypadku instrumentów dłużnych, po wprowadzeniu emitentów na właściwą Listę Wykluczeń, instrumenty takie mogą pozostać w portfelach funduszy pod warunkiem, że do wykupu tych instrumentów pozostało nie więcej niż jeden rok. 
Zarządzający funduszami oraz analitycy zwracają uwagę na wpływ działalności operacyjnej oraz strategii biznesowych analizowanych spółek na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz ład korporacyjny. W szczególności sprawdzają spełnianie kryteriów ESG przez podmioty opisane na Listach Wykluczeń oraz monitorują zmiany w działalności operacyjnej tych podmiotów pod względem ich dalszej obecności na wyżej wymienionych Listach.
W zakresie wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami spółek, Subfundusz promuje stosowanie zasad ładu korporacyjnego, w szczególności tych zasad, które sprzyjają przejrzystości, równemu traktowaniu akcjonariuszy, niezależnemu nadzorowi oraz odpowiedzialności akcjonariuszy i członków władz spółki publicznej. Subfundusz popiera również wszelkie czynności zmierzające do przyjęcia oraz wdrożenia wszelkich działań emitentów wywierających pozytywny wpływ na kryteria ESG lub dążące do zapewnienia przejrzystości.
Towarzystwo zaznacza jednocześnie, że wskazane powyżej zasady oraz Listy Wykluczeń nie dotyczą procesów inwestycyjnych związanych z kontraktami terminowymi i innymi instrumentami pochodnymi opartymi na indeksach. Decyzje inwestycyjne w zakresie takich portfeli podejmowane są na podstawie analizy zmian wielkości portfela i stopnia odwzorowania indeksu.

e)    Udział inwestycji
Subfundusz określił minimalny współczynnik procentowy inwestycji mających na celu realizację aspektów środowiskowych lub społecznych na 50%.
Towarzystwo za subfundusze promujące aspekty środowiskowe lub społeczne, lub oba te aspekty („jasnozielone”) uważa fundusze, których strategia inwestycyjna polega na lokowaniu co najmniej 50% aktywów w odpowiednie instrumenty finansowe spółek zakwalifikowanych na podstawie analizy wewnętrznej Towarzystwa. Za instrumenty finansowe zakwalifikowane do powyższego udziału uważa się również instrumenty finansowe uznane za „zielone” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub, w przypadku ich braku, z praktykami branżowymi, w tym w szczególności zielone obligacje. Dodatkowo wpływ na udział inwestycji mających na celu realizację aspektów środowiskowych lub społecznych ma również zastosowane kryterium wykluczające, poprzez odpowiednie Listy Wykluczeń.

f)    Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych
Subfundusz zobowiązuje się monitorować spółki pod względem ryzyk finansowych i niefinansowych, stosowania zasad ładu korporacyjnego, jak również wpływu działalności operacyjnej oraz strategii biznesowych spółek na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz ład korporacyjny (kryteria ESG), jak również wpływ kryteriów ESG na działalność operacyjną oraz strategie biznesowe spółek. Za monitoring, pomiar i raportowanie sytuacji w zakresie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju  dla portfeli QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy odpowiedzialny jest Zarządzający Ryzykiem. Natomiast za bieżące zarządzanie ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju odpowiedzialni są Zarządzający Subfunduszem.
Monitorowanie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przez Zarządzającego Ryzykiem odbywa się poprzez monitoring i raportowanie w zakresie:
•    struktury portfela w podziale na klasy posiadanych przez Subfundusz instrumentów oraz innych mechanizmów stanowiących ekspozycję QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy generującą ryzyko dla zrównoważonego rozwoju,
•    przekroczeń wewnętrznego limitu ryzyka dla zrównoważonego rozwoju dla Subfunduszu.
Towarzystwo w analizie ryzyk uwzględnia sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji (ryzyka dla zrównoważonego rozwoju). W szczególności w ramach procesu inwestycyjnego stosowane jest także kryterium wykluczające w postaci odpowiednich List Wykluczeń. Zarządzający korzystają z analiz własnych Towarzystwa, a w szczególności z wystandaryzowanej Ankiety ESG. Dodatkowo wykorzystywane mogą być również informacje zawarte w dokumentach związanych z emisją instrumentów finansowych, komunikatach, raportach bieżących lub okresowych, sprawozdaniach zawierających informacje niefinansowe, lub inne informacje dostępne publicznie, w tym publikowane za pośrednictwem serwisów informacyjnych. 

g)    Metody opracowane w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi
Polityka Zrównoważonego Rozwoju Towarzystwa oraz Strategia Zrównoważonego Rozwoju dostępna jest pod adresem https://quercustfi.pl/strona/esg
Metodyka stosowania czynników ESG w portfelach subfunduszy jasnozielonych dostępna jest w Polityce Zrównoważonego Rozwoju.  
Zarządzanie ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju w QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy  odbywa się poprzez stosowanie się do limitu ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w funduszach „jasnozielonych”. 

h)    Źródła i przetwarzanie danych
Subfundusz w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez produkt finansowy wykorzystuje zarówno dane zewnętrzne, jak i narzędzia wewnętrzne. W celu oceny danego emitenta pod kątem uwzględniania aspektów środowiskowych lub społecznych wykorzystywane są odpowiednie wskaźniki scoringowe PAI (Principle Adverse Impact) dostępne na platformie inwestycyjnej Bloomberg. W przypadku braku źródeł w postaci scoringów PAI, o których mowa powyżej, w celu zakwalifikowania funduszu do kategorii produktów promujących aspekty środowiskowe lub społeczne, lub oba te aspekty, Towarzystwo korzysta z wewnętrznych narzędzi, jakim jest opracowana autorsko przez Towarzystwo odpowiednia wystandaryzowana Ankieta ESG. Ankieta ta jest wysyłana bezpośrednio do emitentów w celu jej wypełnienia, lub jest wypełniana  wewnętrznie na podstawie odpowiednich dokumentów i strategii ESG, jakie zostały opublikowane przez emitentów. W celu pozyskania odpowiednich danych Zarządzający korzystają, jeżeli są dostępne, z analiz własnych Towarzystwa, danych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, lub innych dostępnych informacji, w tym w szczególności ustaleń prowadzonych w oparciu o międzynarodowe wytyczne i standardy, informacji zawartych w dokumentach związanych z emisją instrumentów finansowych, komunikatów, raportów bieżących lub okresowych, sprawozdań zawierających informacje niefinansowe, lub innych informacji dostępnych publicznie, w tym publikowanych za pośrednictwem serwisów informacyjnych. 
Subfundusz współpracuje z emitentami celem zapewnienia najlepszej jakości danych. Dane te przetwarzane są w procesie analizy Towarzystwa.

i)    Ograniczenia dotyczące metod i danych
Na dzień 30 kwietnia 2023 r., stosunkowo niewielka liczba spółek ujawnia dane dotyczące swojej odpowiedzialności społecznej, środowiskowej i korporacyjnej. Dostępność metod i danych jest ograniczona ze względu na fakt że:
•    spółki nie wykazują jeszcze gotowości do zmierzenia się z nadchodzącymi zmianami regulacyjnymi związanymi z raportowaniem ESG;
•    brak jest danych historycznych co powoduje niemożność opracowywania testów wstecznych;
•    brak jest systemów raportowania przez emitentów, 
•    nie ma kryteriów weryfikacji upublicznianych danych niefinansowych dla prawidłowego ich uwzględniania w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Powyższe może powodować utrudnienia w kompletnej i dokładnej kwalifikacji emitentów w zakresie czynników ESG.
W celu wyeliminowania powyższych ograniczeń, Towarzystwo opracowało wewnętrzną, wystandaryzowaną Ankietę ESG, która uzupełnia proces analizy i jest wysyłana bezpośrednio do podmiotów w celu zebrania informacji dotyczących zakresu uwzględniania aspektów ESG przez emitentów. 

j)    Due diligence
Subfundusz dokłada wszelkich starań aby zapewnić najwyższą jakość analiz aktywów uwzględniających kryteria ESG. W tym celu stosowana jest metodologia wykorzystująca zarówno dane zewnętrzne, analizy wewnętrzne oraz odpowiednio dobrane kryteria wykluczające. Monitorowane jest także ryzyko ESG. Towarzystwo, w celu zachowania stałego poziomu uwzględniania czynników ESG w polityce inwestycyjnej, co najmniej raz na kwartał weryfikuje spełnianie przez Subfundusz kryteriów ESG, w szczególności, odpowiednio, w zakresie promowania aspektu środowiskowego lub społecznego, lub obu tych aspektów.

k)    Polityka dotycząca zaangażowania
Polityka zaangażowania stanowi jeden z kluczowych elementów strategii inwestycji środowiskowych lub społecznych Subfunduszu. Opiera się ona na bezpośredniej współpracy z emitentem poprzez stworzoną przez Towarzystwo wystandaryzowaną Ankietę ESG, dzięki której możliwe jest monitorowanie ryzyka ESG każdego emitenta czy też podejmowaniu działań w zakresie współpracy z emitentem celem zmniejszenia powyższego ryzyka ESG. Jednocześnie w ramach polityki zaangażowania Towarzystwo posiada wdrożoną Politykę dotyczącą zaangażowania funduszy inwestycyjnych i portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Towarzystwo w spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Towarzystwo co rok opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji tej polityki. Sprawozdanie zawiera w szczególności: ogólny opis sposobu głosowania, opis najważniejszych głosowań oraz opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania. W zakresie wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami spółek, Subfundusz promuje stosowanie zasad ładu korporacyjnego, w szczególności tych zasad, które sprzyjają przejrzystości, równemu traktowaniu akcjonariuszy, niezależnemu nadzorowi oraz odpowiedzialności akcjonariuszy i członków władz spółki publicznej. Zarządzający Subfunduszem popierają również wszelkie czynności zmierzające do przyjęcia oraz wdrożenia wszelkich działań emitentów wywierających pozytywny wpływ na kryteria ESG lub dążące do zapewnienia przejrzystości. 

l)    Wyznaczony wskaźnik referencyjny
Nie został określony wskaźnik referencyjny dla celu realizacji parametrów środowiskowych i społecznych promowanych przez produkt finansowy.

 

Informacje o których mowa w art. 8 ust. 1,2 i 2a rozporządzenia 2019/2088 i w art. 6 akapit pierwszy rozporządzenia 2020/852 ujawniane zgodnie z art. 14 i art. 15 rozporządzenia 2022/1288 znajdują się tutaj: QUERCUS Parasolowy SFIO | Quercus TFI S.A.