Podstawowe informacje finansowe | Quercus TFI S.A.

Podstawowe informacje finansowe

Wybrane dane finansowe w tys. zł20212020201920182017201620152014201320122011201020092008*
Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
85.26863.11761.01085.753119.097 98.14395.578 103.932 122.09348.23056.658 44.570  6.3621.270
Zysk (strata) na działalności operacyjnej24.28017.42919.55716.78941.19334.37136.65037.51546.55715.40217.35311.552-1.816-4.253
Zysk (strata) brutto27.34721.74523.302-5.20942.05535.18537.66138.76847.74516.83418.24711.967-1.400-3.811
Zysk (strata) netto22.32817.92719.579-10.19434.03328.49230.48731.38338.77613.60314.75210.552-1.391-3.856
Aktywa razem11.801190.17385.36765.92467.16059.68262.18158.02480.60436.13034.44929.86710.43910.657
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania30.57430.19923.76523.90214.94313.13314.2909.94526.1967.7085.42110.6171.846674
Zobowiązania długoterminowe4.1854.2854.3354.45217183214178 000 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe8.4126.6224.3828.40311.57811.24212.1917.66720.6536.0764.2436.983530196
Kapitał własny87.43759.97461.60142.02352.21746.54947.89148.07954.40928.42229.02819.2498.5929.983
Kapitał zakładowy5.8835.5225.7275.7275.7276.0266.3396.6627.1057.1057.1057.1057.0007.000
Liczba akcji (w szt.)58.834.23855.216.45157.273.78157.273.78157.273.78160.255.35963.391.57366.617.24671.047.24671.047.24671.047.24671.047.24670.000.00070.000.000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
na jedną akcję (w zł) **
0,000,000.000,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,180,200,07  0,00 0,00 0,00
*) Dane zaprezentowano za pierwszy rok obrotowy Spółki, tj. za okres od dnia 24 sierpnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.    

**) Dywidenda wypłacona w danym roku

Skonsolidowane wybrane dane finansowe w tys. zł2021
Przychody ze sprzedaży usług83.031
Zysk (strata) z działalności operacyjnej25.566
Zysk (strata) brutto30.527
Zysk (strata) netto25.115
Przepływy pieniężne netto, razem65.985
Aktywa razem 196.190
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10.6601
Zobowiązania długoterminowe 16.088
Zobowiązania krótkoterminowe 90.513
Kapitał własny 89.589
Kapitał zakładowy5.883
Liczba akcji (w szt.) na koniec roku finansowego58.834.238