QUERCUS Multistrategy FIZ | Quercus TFI S.A.

QUERCUS Multistrategy FIZ

Porównaj z:

na dzień 01/07/2024

Wycena certyfikatu

1980,24 PLN

Stopa zwrotu

1 miesiąc 0,06%
3 miesiące 1,43%
6 miesięcy 7,08%
1 rok 20,34%
3 lata 23,41%
5 lat 94,18%
Od pierwszej wyceny
08/12/2015
97,98%
Wyceny subfunduszu/funduszuWyceny wszystkich subfunduszy/funduszy
PLN
PLN
%
%

Parametry funduszu/subfunduszu

Zarządzający
Sebastian Buczek
Benchmark
brak
Opłata za zarządzanie
3,00% + 10% ponad 0%
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,0%
Typ funduszu
absolute return
Opis funduszu

Produkt typu absolute return. Fundusz dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej stopy zwrotu Funduszu nie powinny być wysoko skorelowane ze zmianami wartości indeksów giełdowych. Stosowana przez Fundusz polityka inwestycyjna typu „absolute return” nie gwarantuje, że Fundusz będzie osiągał dodatnią stopę zwrotu.
Fundusz skierowany jest do grona zamożnych Inwestorów.
Emisje certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbywają się w drodze oferty publicznej.

Fundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez elastyczne lokowanie środków zarówno w akcje (od 0 do 100% aktywów), jak i instrumenty dłużne oraz inne instrumenty – wykorzystywane jest szerokie spektrum instrumentów, w które nie mogą inwestować fundusze inwestycyjne otwarte.

Aktywa Funduszu są inwestowane głównie w:

  • akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, na giełdach naszego regionu i innych rynkach
  • akcje spółek planujących IPO
  • instrumenty dłużne, w tym emitowane przez spółki giełdowe
  • waluty obce
  • jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych
  • kontrakty terminowe lub opcje na indeksy akcji, instrumenty dłużne, metale lub surowce

Strategia Funduszu oparta jest na IV filarach:

         I. wyszukiwaniu okazji wśród niedowartościowanych aktywów i zajmowaniu pozycji długiej (long) 
         II. wyszukiwaniu przewartościowanych aktywów i zajmowaniu pozycji krótkiej (short) 
         III. proces inwestycyjny bazuje na analizie fundamentalnej 
         IV. inwestycje prowadzone są w Polsce i w wybrane aktywa na świecie

Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Celem inwestycji w instrumenty pochodne jest dążenie do ograniczenia wahań wartości certyfikatów lub możliwość uzyskania ekspozycji na daną klasę aktywów, by efektywniej realizować cel inwestycyjny Funduszu. Łączna pozycja w akcjach i instrumentach pochodnych może wynosić od -100% do +200%.

Fundusz nie posiada benchmarku.

Dniem Wyceny jest każdy ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, na który przypada zwyczajna sesja na GPW i inne dni określone w Statucie Funduszu.

Istnieje możliwość wykupu certyfikatów inwestycyjnych raz na kwartał (Dzień Wykupu). Dniem Wykupu jest ostatni dzień kwartału, na który przypada zwyczajna sesja na GPW w Warszawie. Żądanie wykupu certyfikatów może być zgłoszone w terminie od pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu przez 7 dni.

Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje dotyczące QUERCUS Multistrategy FIZ („Fundusz”) nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbędzie się wyłącznie poprzez ofertę publiczną. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter promocyjny i nie może być rozpowszechniana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie i Japonii. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Wyłącznym źródłem informacji o Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu jest Prospekt Emisyjny Funduszu. Prospekt Emisyjny dostępny jest punktach przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl, www.nwai.pl. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w akcje i instrumenty pochodne. Fundusz ani żaden inny podmiot nie gwarantuje, że aktywa Funduszu zostaną zainwestowane jak w ww. portfelu Funduszu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Jeśli nie podano inaczej, źródłem informacji jest Quercus TFI S.A. lub Reuters. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.