QUERCUS Gold | Quercus TFI S.A.

QUERCUS Gold

Porównaj z:

na dzień 22/05/2024

Wartość j.u.

81,25 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień -1,30%
1 miesiąc 1,92%
3 miesiące 17,26%
6 miesięcy 18,75%
YTD 15,10%
1 rok 18,98%
3 lata 25,19%
5 lat 69,52%
10 lat 38,70%
Od pierwszej wyceny
31/10/2013
33,86%
Wyceny subfunduszu/funduszuWyceny wszystkich subfunduszy/funduszy
PLN
PLN
%
%

Parametry funduszu/subfunduszu

Początek działalności
Zarządzający
Krzysztof Grudzień
Daniel Łuszczyński
Typ subfunduszu
surowcowy
Udział akcji w portfelu
0%
Benchmark
brak
Opłata za zarządzanie
2,0%
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,8%
Minimalna pierwsza wpłata
200.000 PLN
Opis funduszu

Subfundusz surowcowy. Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w instrumenty pochodne na złoto, przede wszystkim kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Pozostała część aktywów jest inwestowana w instrumenty dłużne.  

Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu cen złota, a Inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na ten rynek.

Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. 

 

 

Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów tych subfunduszy w towarowe instrumenty pochodne, notowane na giełdzie z grupy Chicago Mercantile Exchange, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.