QUERCUS Global Balanced | Quercus TFI S.A.

QUERCUS Global Balanced

Porównaj z:

na dzień 11/07/2024

Wartość j.u.

159,64 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień -0,64%
1 miesiąc 0,96%
3 miesiące 3,97%
6 miesięcy 11,62%
YTD 11,97%
1 rok 22,88%
3 lata 4,67%
5 lat 19,40%
Od pierwszej wyceny
28/12/2018
27,64%
Wyceny subfunduszu/funduszuWyceny wszystkich subfunduszy/funduszy
PLN
PLN
%
%

Parametry funduszu/subfunduszu

Początek działalności
Zarządzający
Piotr Miliński
Konrad Konefał
Typ subfunduszu
absolutnego zwrotu, globalny
Udział akcji w portfelu
0-100%
Benchmark
brak
Opłata za zarządzanie
2,0% + 20% od zysku (zasada High Water Mark)
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,8%
Minimalna pierwsza wpłata
1.000 PLN
Opis funduszu

Subfundusz o charakterze absolutnej stopy zwrotu, globalny. Subfundusz o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących stosunkowo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe.

Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym (min. 2 lata). Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. 

Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy poszczególne klasy aktywów oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu.

Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na szybkie dostosowanie alokacji do aktualnych warunków rynkowych. Wykorzystanie aktywów o ujemnej korelacji z rynkiem akcji powinno pozwalać na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.

Subfundusz nie posiada benchmarku.           

Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model High Water Mark dla całej historii Subfunduszu (HWM-alltime). Oznacza to, że opłata za wyniki może być naliczona wyłącznie w sytuacji osiągnięcia nowej maksymalnej wartości przez Jednostkę Uczestnictwa. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20% od przyrostu ponad poziom maksymalny. Nie ma możliwości pobierania opłaty za wyniki (tzw. krystalizacji) w przypadku nominalnej straty. Częstotliwość krystalizacji jest dzienna.

Nagranie spotkania z Piotrem Milińskim i Danielem Łuszczyńskim – zarządzającymi QUERCUS Global Balanced i QUERCUS Global Growth z dnia 30.01.2024 r.

 

Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, lub Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki, lub Republikę Federalną Niemiec. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.