Prospekt emisyjny i aneksy | Quercus TFI S.A.

Prospekt emisyjny i aneksy

Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii A3 i B5 nastąpiło bez sporządzania prospektu emisyjnego, stosownie do postanowień art. 7 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii A2 i B4 nastąpiło bez sporządzania prospektu emisyjnego, stosownie do postanowień art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii B3 nastąpiło bez sporządzania prospektu emisyjnego, stosownie do postanowień art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

_____________________________________________________________________________________

PROSPEKT EMISYJNY - wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii A1, B1, B2, C, C1 (2011) 

INFORMACJA O PROSPEKCIE EMISYJNYM

Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 17 670 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, 6 055 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1, 5 635 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B2, 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 1 047 246 akcji zwykłych na okaziciela serii C1 wyemitowanych przez Quercus TFI S.A. (Emitent). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 lutego 2011 roku. Prospekt pozostaje ważny przez 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia po raz pierwszy do publicznej wiadomości, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia do obrotu instrumentów finansowych, których dotyczy Prospekt. Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Emitencie i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu.
W dniu 10 marca 2011 roku elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) na stronach internetowych Emitenta (www.quercustfi.pl) oraz Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl). W okresie ważności Prospektu Emitent jest obowiązany przekazywać Komisji Nadzoru Finansowego informacje o istotnych błędach w treści Prospektu oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę instrumentów finansowych, zaistniałych po zatwierdzeniu Prospektu lub o których Emitent powziął wiadomość po jego zatwierdzeniu (Aneks). Aneks podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, a po zatwierdzeniu winien być niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, udostępniony przez Emitenta do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt.
Prospekt nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu nie jest prowadzona żadna oferty publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych, a Prospekt nie może być traktowany jako zaproszenie, propozycja nabycia bądź oferta nabycia takich instrumentów.
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej inwestycji w instrumenty finansowe objęte Prospektem, inwestorzy powinni wnikliwie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z treścią rozdziału „Czynniki Ryzyka" oraz, jeżeli uznają to za zasadne, zasięgnąć w szczególności porady swoich doradców prawnych, finansowych i podatkowych.

Zapoznałem się z powyższą informacją, w pełni rozumiem i akceptuję jej treść:

Akceptuję

Nie akceptuję

 

_____________________________________________________________________________________

DOKUMENT INFORMACYJNY - wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii B1 i C (2008) 
Dokument informacyjny Quercus TFI S.A.